Veelgestelde vragen (FAQ): Cumulatie Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT) met inkomsten uit werk

Laatst bijgewerkt: 13/03/2024

Belangrijk om te weten!

De angst om financiële ondersteuning te verliezen heeft langdurig werkloze mensen met een handicap vaak afgeschrikt om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Om die drempel weg te nemen, besloot de federale regering om de combinatie van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) met arbeidsinkomsten te vergemakkelijken voor wie terug aan de slag gaat na minstens twee jaar inactiviteit.

Voor hen zal er gedurende 2 jaar een hogere vrijstelling zijn op de arbeidsinkomsten bij de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt uitgekeerd door de DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid), die de nieuwe maatregel uit het op 14 februari 2024 gepubliceerde Koninklijk Besluit zal toepassen.  

Het is belangrijk eerst het nieuwsbericht te lezen alvorens je deze lijst met vragen en antwoorden raadpleegt. Heb je na het lezen van deze webpagina nog altijd vragen over deze maatregel, dan kan je altijd contact opnemen met onze diensten via het contactformulier, of je kan naar een zitdag van onze maatschappelijk assistenten gaan. 

Voor wie is deze maatregel bedoeld ?

Iedereen die een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ontvangt en die besluit om na twee jaar zonder arbeidsinkomsten een beroepsactiviteit uit te oefenen, kan van deze maatregel genieten.

De maatregel geldt voor mensen met een IVT die op of na 01/01/2023 zijn begonnen met werken: hun IVT-dossier werd automatisch herzien op 31/12/2023. We gaan er hierbij vanuit dat als er een stijging in de inkomsten is van 20% of meer, dit door een arbeidsinkomen komt. De IVT zal dan aangepast worden volgens de gunstige vrijstellingsregels. Het kan zijn dat het bedrag van de IVT vanaf 01/01/2024 gelijk blijft of lichtjes vermindert, afhankelijk van hoe hoog het arbeidsinkomen was in 2023. De reeds ontvangen IVT-bedragen in 2023 worden ongemoeid gelaten.

Als de IVT-rechthebbende pas begint te werken in 2024, dan gebeurt de ambtshalve herziening op 31/12/2024. Dit betekent dat de persoon zijn huidige IVT zal kunnen behouden (behoudens andere redenen die tot een herziening/aanpassing leiden) tijdens het hele jaar 2024.

Vanaf wanneer is deze maatregel van toepassing? Heeft hij een terugwerkende kracht?

Deze maatregel is concreet van toepassing op alle herzieningen vanaf 31/12/2023. Hij geldt dus voor alle personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming die op óf na 01/01/2023 zijn beginnen te werken én die aan de voorwaarden voldoen.

Tot wanneer is deze maatregel van toepassing ? 

Zodra je begint te werken, kan je 2 jaar genieten van de mogelijkheid om je arbeidsinkomen te combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Deze cumulatie is mogelijk doordat je tijdelijk zal kunnen genieten van hogere vrijstellingen voor je arbeidsinkomen. Je IVT wordt automatisch herzien op 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de gunstigere vrijstellingsdrempels werden toegepast.

Bij die tweede herziening (en daarna) zijn de gewone vrijstellingsdrempels opnieuw van toepassing:

  • 50 % vrijstelling voor de schijf van € 0 tot € 5.943,53;   
  • 25 % vrijstelling voor de schijf van € 5.943,54 tot € 8915,29.

Bovenstaande bedragen wijzen op de geïndexeerde bedragen van het belastbaar inkomen per jaar.

Het is dus mogelijk dat je IVT na die 2 jaar wordt verlaagd of zelfs wordt geschrapt, indien je nog steeds aan het werk bent.

Heeft dit ook invloed op mijn integratietegemoetkoming (IT)?

Deze maatregel heeft geen effect op de IT. Hij beïnvloedt alleen de regels voor het berekenen van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor wie aan het werk ging na minstens 2 jaar werkloosheid.

Moet ik aan mijn werkgever laten weten dat ik een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) krijg?

Nee, je moet je werkgever hierover niet informeren.

Hoeveel mag ik verdienen?  

Als je inkomen in een bepaald jaar stijgt met minstens 20% ten opzichte van het vorige jaar, doet de DG Personen met een handicap (DG HAN) een automatische herziening van je recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) op 31 december van dat jaar.

Daarbij krijg je dankzij de nieuwe maatregel de volgende -gunstigere- vrijstellingen voor je inkomen uit arbeid: 

  • 100 % vrijstelling voor de schijf van € 0 tot € 25.499,82; 
  • 50 % vrijstelling voor de schijf van € 25.499,83 tot € 30.599,78; 
  • 25 % vrijstelling voor de schijf van € 30.599,79 tot € 35.699,75. 

Opgelet: Deze hogere vrijstellingsdrempels gelden slechts voor 2 jaar en bovendien enkel voor wie minstens 2 jaar werkloos was. 

Daarna gelden opnieuw de gewone vrijstellingen voor inkomsten uit werk zoals voor andere mensen die een IVT krijgen:

  • 50% vrijstelling voor de schijf van € 0 tot € 5.943,53;
  • 25% vrijstelling voor de schrijf van € 5.943,54 tot € 8915,29.   

Bovenstaande bedragen wijzen op de geïndexeerde bedragen van het belastbaar inkomen per jaar.

 

Ik kreeg nog geen inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) omdat mijn inkomsten te hoog waren. Kom ik automatisch in aanmerking voor deze maatregel?

Dit hangt af van je situatie. Er zijn twee mogelijkheden.

  • Als jouw inkomen te hoog was om recht te hebben op de IVT, betekent dit wellicht dat je al werk hebt. Dan kom je niet in aanmerking voor de cumulmaatregel.
  • Ofwel was jouw vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering) te hoog om recht te hebben op de IVT. Indien je twee jaar niet hebt gewerkt en gedurende die periode een vervangingsinkomen ontving, en je beslist om (terug) aan de slag te gaan, maar jouw inkomen uit arbeid is laag en je hebt geen vervangingsinkomen meer, dan kan je eventueel wel in aanmerking komen voor de cumulmaatregel.

Moet ik aan de DG Personen met een handicap (DG HAN) zelf melden dat ik aan het werk ga ?

Dankzij het Dimona-systeem  en de informatie die DG HAN doorkrijgt van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, moeten werknemers en ambtenaren de start van hun beroepsactiviteit niet zelf melden aan DG HAN. Zelfstandigen moeten de DG HAN verwittigen binnen de 3 maanden na het begin van hun activiteit. 

Bestaat er ook een simulatietool voor de impact van deze maatregel?

Momenteel nog niet. We proberen de impact van deze maatregel zo snel mogelijk te incorporeren in de huidige simulatietool.

Waarom hebben mensen die al vóór 2023 zijn beginnen te werken (na een periode van inactiviteit) geen toegang tot deze gunstigere regeling?

Helaas is het organisatorisch  niet mogelijk voor de DG Personen met een handicap (DG HAN) om zover terug te gaan. Aangezien DG HAN momenteel druk bezig is met de ambtshalve herzieningen van 31 december 2023, is besloten deze per 1 januari 2024 te laten ingaan.

Hoe heeft deze nieuwe regeling een invloed op lopende aanvragen waar nog geen beslissing is?

Er zal geen enkele invloed zijn op lopende aanvragen voor een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming.

Wat is de situatie voor personen die aan de slag gaan als zelfstandige?

Ook personen met een handicap die gaan werken als zelfstandige kunnen genieten van de cumulatie van arbeidsinkomsten en de inkomensvervangende tegemoetkoming.

Als ik wegens mijn handicap en/of fysieke toestand slechts deeltijds kan gaan werken, kom ik dan ook in aanmerking voor de cumulmaatregel?

Ja, je kan ook genieten van de cumulmaatregel als je slechts deeltijds aan de slag bent. De enige voorwaarde is dat je gedurende minstens twee jaar voordat je deeltijds aan de slag gaat, niet hebt gewerkt. De regels zijn hetzelfde, of men nu deeltijds of voltijds gaat werken.

Waarom valt de gunstigere cumulatie van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) met inkomsten uit arbeid na 2 jaar alsnog weg ?

Gezien het uitzonderlijke karakter van de maatregel, die positieve discriminatie inhoudt, beperken we de mogelijkheid voor personen met een handicap om hun IVT te combineren met inkomsten uit arbeid in de tijd. Dit om deze mensen geen al te groot financieel voordeel te geven ten opzichte van andere mensen met een handicap die gewoon aan het werk zijn. Het doel van deze gunstmaatregel is expliciet om mensen die een IVT krijgen, te motiveren om (weer) aan de slag te gaan.  Daarom wordt het verschil in behandeling in de tijd beperkt.

Na 2 jaar gelden opnieuw de gewone vrijstellingen voor inkomsten uit werk zoals voor andere mensen die een IVT krijgen.

Waarom is er gekozen voor een periode van 2 jaar voor deze maatregel? 

Dit is beslist door de federale regering.

Wat als ik na 1 jaar werkloosheid terug aan het werk ga? Heb ik dan ook recht op deze combinatie?

Je hebt enkel recht op deze combinatie als je (minstens) twee  jaar voordat je (weer) aan het werk gaat geen inkomen uit werk hebt ontvangen. Als je twee jaar geleden inkomsten uit werk had, gevolgd door één jaar werkloosheid, dan voldoe je niet aan de voorwaarden. De maatregel is bedoeld om mensen die langdurig inactief zijn geweest, dus die lang niet hebben gewerkt, aan te moedigen, om toch de sprong te wagen naar betaald werk zonder meteen te moeten vrezen voor verlies van hun inkomensvervangende tegemoetkoming.

Wat als ik na een job te hebben gevonden plots terug zonder werk val? Wordt mijn tegemoetkoming dan terug verhoogd naar wat ik kreeg voor ik aan het werk was?

Als  je, na bv. 6 maanden gewerkt te hebben, terugvalt op een werkloosheidsuitkering gedurende minstens drie maanden, wordt je recht op een tegemoetkoming opnieuw berekend om rekening te houden met de gewijzigde aard van je inkomsten. Dat gebeurt steeds op het einde van het jaar, dus op 31 december van het jaar waarin je een werkloosheidsuitkering ontvangt. Je inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) wordt trouwens pas herzien indien je globale inkomen met minstens 20% gewijzigd is.

Dus nee, je IVT wordt niet verhoogd naar hetzelfde niveau als voorheen, maar wordt herberekend volgens de gewone vrijstellingsregels waarbij rekening wordt gehouden met de werkloosheidsuitkering die je krijgt.

Wat als ik 2 jaar werkloos was maar in de loop van 2023 aan het werk ben gegaan? Heb ik met terugwerkende kracht nog recht op deze cumulatie? 

We herzien je recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) op 31 december 2023 en de herziening zal ingaan op 1 januari 2024. Je IVT zal berekend worden op basis van de gunstigere vrijstellingsregels. De IVT die je hebt ontvangen in 2023 blijft ongemoeid.

Opgelet: deze herziening doen we enkel als je vóór oktober 2023 bent beginnen werken.

Wat als ik na 2 jaar werkloosheid een job vind, maar deze na 1 jaar al terug verlies? Hoe zit het dan met mijn inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)?

Als je inkomen uit werk gedurende ten minste 3 maanden is vervangen door een werkloosheidsuitkering (of een andere socialezekerheidsuitkering), en je globale inkomen
met 20% is gestegen of gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, vindt er automatisch een ambtshalve herziening van je recht op de IVT plaats op 31 december van het jaar waarin de stijging/daling is geregistreerd. Je IVT zal dan worden herzien op basis van de gebruikelijke berekeningsregels.

Wat gebeurt er als mijn poging om werk te vinden na enkele maanden mislukt? Heb ik later opnieuw recht op deze maatregel?

Afhankelijk van je situatie op het moment dat je je baan verloor, blijft je inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ongewijzigd, of wordt deze herzien om rekening te houden met eventuele andere vervangingsinkomsten, zoals een werkloosheidsuitkering. Als je na nog eens twee jaar inactiviteit weer aan het werk gaat, kan je opnieuw profiteren van de gunstigere vrijstellingen bij de berekening van jouw IVT.

Stel dat je voor enkele maanden werk vindt, dan weer een periode zonder werk valt, en daarna ergens anders aan de slag kan gaan, dan blijf je recht hebben op de gunstigere vrijstellingen bij de berekening van jouw IVT, mits je globale inkomen dat jaar met 20% gestegen is. Je kan dus verschillende (opeenvolgende) arbeidscontracten afsluiten bij verschillende werkgevers en blijven genieten van de gunstigere vrijstellingen bij de berekening van jouw IVT gedurende twee jaar vanaf het moment dat je de eerste keer aan de slag ging.

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven