Privacy

 • Versie 1: mei 2018
 • Versie 2: oktober 2020

I. Verwerking van uw persoonsgegevens op de websites van de DG Personen met een handicap (handicap.belgium.be, forms.handicap.fgov.be, My Handicap (burgers), My Handicap (professionals))

De FOD Sociale Zekerheid verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de toekenning van uitkeringen en rechten aan personen met een handicap vindt u in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

II. Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

We verzamelen de persoonsgegevens op de websites van de DG Personen met een handicap (handicap.belgium.be, forms.handicap.fgov.be, My Handicap (burgers), My Handicap (professionals)) om:

 • de dienst te kunnen verlenen waar u om vraagt, de toekenning van uitkeringen en rechten aan personen met een handicap
 • u correct te identificeren bij uw gebruik van de onlinediensten;
 • de FOD Sociale Zekerheid toe te laten om te reageren op uw verzoek en u daarvan op de hoogte te stellen;
 • een antwoord te kunnen geven op de vraag die u gesteld hebt
 • uw toegang tot het systeem aan te passen

Om uw interactie met de federale overheid zo coherent mogelijk te laten verlopen, kan het gebeuren dat wij de gegevens verzameld bij uw gebruik van een bepaalde dienst combineren met persoonsgegevens verzameld bij uw gebruik van andere diensten.

De gegevens zullen ook worden gebruikt om anonieme statistieken op te stellen over het gebruik van de sites.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening.

Ze worden uitsluitend verwerkt door het personeel en de onderaannemers van de FOD Sociale Zekerheid voor de hierboven beschreven doeleinden en om de service te verbeteren.

Cookies

Wij plaatsen geen cookies op uw computer of mobiel toestel waarvoor voorafgaandelijke toestemming vereist is.

III. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de FOD Sociale Zekerheid die verantwoordelijk is voor de websites van de DG Personen met een handicap (handicap.belgium.be, forms.handicap.fgov.be, My Handicap (burgers), My Handicap (professionals)). Als u vragen hebt over de verwerking van uw e-mail en gerelateerde persoonlijke gegevens, stuurt u die naar het volgende adres: dpo@minsoc.fed.be.

IV. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer/gsm-nummer, adres
 • Gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u via onze sites van de DG Personen met een handicap (handicap.belgium.be, forms.handicap.fgov.be, My Handicap (burgers), My Handicap (professionals)) een aanvraag indient of informatie meedeelt:
  • Gegevens van de contactpersoon die u helpt bij de aanvraag
  • Uw gegevens m.b.t. de inkomsten en het vermogen van uzelf of uw partner
  • Naam en voornaam van uw partner
  • Uw pensioengegevens of die van uw partner
  • Gegevens m.b.t. uw patrimonium
  • Gegevens m.b.t. de impact van uw gezondheidstoestand op uw dagelijks leven
  • Gegevens van uw bewindvoerder
  • Gegevens m.b.t. uw behandelend arts
  • Gegevens m.b.t. uw verblijf in een instelling
  • Het feit of u slachtoffer bent van een door de Belgische staat erkende terreurdaad
  • De laatste 3 cijfers van het identificatienummer van uw ziekenfonds
  • Het aantal kinderen dat u ten laste heeft
  • Gegevens m.b.t. uw huidige en vorige job

V. Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen gebruikt door de diensten van de FOD Sociale Zekerheid en zijn partners verantwoordelijk voor:

 • aanpassingen van de toegang tot het systeem (het technische team van de FOD Sociale Zekerheid);
  • ICT informatiebeheer: Smals
 • onderhoud en ondersteuning van de onlinedienst en de infrastructuur die hem host (het technische team van de FOD Sociale Zekerheid;
  • ICT informatiebeheer: Smals
  • Beheer bewindvoerders: FOD Financiën
  • Uitbetaling van de tegemoetkoming voor personen met een handicap: FOD Financiën en B-Post
  • Niet fiscale invordering van schulden: FOD Financiën
 • de toekenning van uitkeringen en rechten aan personen met een handicap
  • Belastingvoordelen voor je eigen voertuig: de FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst
  • Verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen: ziekenfondsen
  • Pensioenrekening (inactiviteit door handicap): Federale Pensioendienst
  • Sociaal tarief voor je waterfactuur: watermaatschappij
  • Sociaal tarief voor de heffing op de waterverontreiniging: Milieumaatschappij
  • Sociaal tarief gas en elektriciteit: FOD economie
  • Gratis abonnement De Lijn voor inwoners van het Vlaamse gewest: DE LIJN
  • Productie van de parkeerkaarten: Lijnco (Nederland)
  • Productie verminderingskaart voor het openbaar vervoer: Zetes
  • Beheer van brieven: FOD Financiën en Fedopress
  • European Disability Card (EDC): KSZ
   • Aanmaak van kaart wordt ook uitbesteed aan een derde partij door de KSZ
  • Gegevens omtrent Sociale statuten: KSZ
  • Mybenefits: KSZ
  • Maximumfactuur voor ziekenhuiskosten: het betrokken ziekenhuis
  • Reminder sms voor uw medische evaluatie: Proximus

De verzamelde gegevens worden vastgelegd:

 • in de registratiedatabase (gehost door de FOD Sociale Zekerheid)

We geven geen persoonsgegevens door aan derden die geen deel uitmaken van de genoemde ontvangers of die niet onder het vermelde wettelijke kader vallen.
De uitzondering is hun eventuele doorgifte aan instanties die belast zijn met een controle- of inspectiemissie in toepassing van de Belgische wetgeving, zoals een onderzoeksrechter.

De FOD Sociale Zekerheid zal persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden voor directmarketingdoeleinden.

VI. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard tot 10 jaar:

 • na het overlijden van de persoon met een handicap (of de uitbetaling van de achterstallen na het overlijden)
 • na een beslissing die alle financiële en medische rechten van de persoon met een handicap beëindigd
 • na vonnis (in geval van beroep)

Zij dienen om uw rechten op een tegemoetkoming aan personen met een handicap vast te stellen alsook de afgeleide rechten waarop u als erkend persoon met een handicap zou kunnen aanspraak maken.

VII. Hoe kunt u uw gegevens raadplegen, op juistheid controleren en zo nodig corrigeren?

U hebt het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen om de nauwkeurigheid van de opgeslagen informatie na te gaan, te corrigeren of bij te werken. U kunt ook vragen dat uw persoonlijke gegevens volledig worden gewist als er geen verzoek van u in verwerking is.

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel corrigeren.

Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres: dpo@minsoc.fed.be.

VIII. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

De FOD Sociale Zekerheid heeft een aantal procedures geïmplementeerd (hardware, elektronisch en administratief), die hij regelmatig opnieuw evalueert. We voeren updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste behandeling uit te voeren.

Uw gegevens worden opgeslagen op de server van onze onderaannemer voordat ze worden verwerkt.

Externe onderaannemers hebben een contract getekend met de FOD Sociale Zekerheid op grond waarvan zij wettelijk verplicht zijn om de toepasselijke wetgeving rond de bescherming en verwerking van persoonsgegevens te respecteren, en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (ook bekend onder de afkorting AVG).

Het personeel van de FOD Sociale Zekerheid dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan het leveren van de diensten waarvoor ze is bedoeld.

Ambtenaren aangesteld door de FOD Sociale Zekerheid hebben toegang tot de gegevens via hun persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen deze bevoegde ambtenaren hebben toegang tot de gegevens, en dat via een welbepaald systeem.

IX. Aan wie moet u vragen of klachten richten?

Om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te verwijderen (in sommige gevallen) of te corrigeren, neemt u contact op met de gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) van de FOD Sociale Zekerheid: dpo@minsoc.fed.be

Formulier voor vragen omtrent verwerking van persoonsgegevens (.pdf)

In geval van een geschil kunnen klachten worden gericht aan de gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) van de FOD Sociale Zekerheid of aan de Belgische lokale autoriteit die belast is met de toepassing van gegevensbescherming.