Privacy - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, GDPR)

Laatst bijgewerkt: 14/07/2023

Verwerking van uw persoonsgegevens op de websites van de DG Personen met een handicap (handicap.belgium.beMy Handicap (burgers)My Handicap (professionals))

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap (FOD SZ DG HAN) die verantwoordelijk is voor de websites van de DG Personen met een handicap (handicap.belgium.beMy Handicap (burgers)My Handicap (professionals)).

De FOD SZ DG HAN, gelegen in de Kruidtuinlaan 50 bus 150 in 1000 Brussel, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de verplichte verzekering.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), heeft de FOD SZ DG HAN  een functionaris voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangeduid. Hij is via e-mail bereikbaar op het volgende adres: dpo@minsoc.fed.be, of per brief aan het adres:

FOD SZ Data Protection Officer
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

Formulier voor vragen omtrent verwerking van persoonsgegevens (.pdf)

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

We verzamelen de persoonsgegevens op de websites van de DG Personen met een handicap (handicap.belgium.beMy Handicap (burgers)My Handicap (professionals)) om:

 • de dienst te kunnen verlenen waar u om vraagt, de toekenning van uitkeringen en rechten aan personen met een handicap
 • u correct te identificeren bij uw gebruik van de onlinediensten;
 • de FOD Sociale Zekerheid toe te laten om te reageren op uw verzoek en u daarvan op de hoogte te stellen;
 • een antwoord te kunnen geven op de vraag die u gesteld hebt
 • uw toegang tot het systeem aan te passen

Om uw interactie met de federale overheid zo coherent mogelijk te laten verlopen, kan het gebeuren dat wij de gegevens verzameld bij uw gebruik van een bepaalde dienst combineren met persoonsgegevens verzameld bij uw gebruik van andere diensten.

De gegevens zullen ook worden gebruikt om anonieme statistieken op te stellen over het gebruik van de sites.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening.

Ze worden uitsluitend verwerkt door het personeel en de onderaannemers van de FOD Sociale Zekerheid voor de hierboven beschreven doeleinden en om de service te verbeteren.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

 • Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • Koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming
 • Koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap
 • Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.
 • Koninklijk besluit van 8 februari 2006 tot bepaling van de wijze waarop volledige blindheid en handicap van de onderste en bovenste ledematen wordt vastgesteld voor het bekomen van een parkeerkaart of een BTW attest voertuigen.

Welke gegevens worden verwerkt?

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer/gsm-nummer, adres
 • Gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u via onze sites van de DG Personen met een handicap (handicap.belgium.beMy Handicap (burgers)My Handicap (professionals)) een aanvraag indient of informatie meedeelt:
  • Gegevens van de contactpersoon die u helpt bij de aanvraag
  • Uw gegevens m.b.t. de inkomsten en het vermogen van uzelf of uw partner
  • Naam en voornaam van uw partner
  • Uw pensioengegevens of die van uw partner
  • Gegevens m.b.t. uw patrimonium
  • Gegevens m.b.t. de impact van uw gezondheidstoestand op uw dagelijks leven
  • Gegevens van uw bewindvoerder
  • Gegevens m.b.t. uw behandelend arts
  • Gegevens m.b.t. uw verblijf in een instelling
  • Het feit of u slachtoffer bent van een door de Belgische staat erkende terreurdaad
  • De laatste 3 cijfers van et identificatienummer van uw ziekenfonds
  • Het aantal kinderen dat u ten laste heeft
  • Gegevens m.b.t. uw huidige en vorige job

Wat zijn onze informatiebronnen?

Uw gegevens komen voornamelijk van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gevolmachtigd hebt;
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere openbare instelling die actief is in de sociale zekerheid;

Wie verwerkt uw gegevens?

Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat statutair of contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Daarnaast bestaan er informaticatechnische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen gebruikt door de diensten van de FOD Sociale Zekerheid en zijn partners verantwoordelijk voor:

 • aanpassingen van de toegang tot het systeem (het technische team van de FOD Sociale Zekerheid);
  • ICT informatiebeheer: Smals
 • onderhoud en ondersteuning van de onlinedienst en de infrastructuur die hem host (het technische team van de FOD Sociale Zekerheid;
  • ICT informatiebeheer: Smals
  • Beheer bewindvoerders: FOD Financiën
  • Uitbetaling van de tegemoetkoming voor personen met een handicap: FOD Financiën en B-Post
  • Niet fiscale invordering van schulden: FOD Financiën
 • De toekenning van uitkeringen en rechten aan personen met een handicap
  • Controle van het rekeningnummer en effectieve betaling van de tegemoetkoming(en) : de financiële instellingen
  • Belastingvoordelen voor je eigen voertuig: de FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst
  • Verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen: ziekenfondsen
  • Pensioenrekening (inactiviteit door handicap): Federale Pensioendienst
  • Sociaal tarief voor je waterfactuur: watermaatschappij
   • Opgelet: dit recht geldt enkel als je in het Vlaams gewest woont.
  • Sociaal tarief voor de heffing op de waterverontreiniging: Milieumaatschappij
   • Opgelet: dit recht geldt enkel als je in het Vlaams gewest woont.
  • Sociaal tarief gas en elektriciteit: FOD economie
  • Gratis abonnement De Lijn voor inwoners van het Vlaamse gewest: DE LIJN
  • Productie van de parkeerkaarten: Lijnco (Nederland)
  • Productie verminderingskaart voor het openbaar vervoer: Zetes
  • Beheer van brieven: FOD Financiën en Fedopress
  • European Disability Card (EDC): KSZ
   • Aanmaak van kaart wordt ook uitbesteed aan een derde partij door de KSZ
  • Gegevens omtrent Sociale statuten: KSZ
  • Mybenefits: KSZ
  • Maximumfactuur voor ziekenhuiskosten: het betrokken ziekenhuis
 • De verzamelde gegevens worden vastgelegd:
  • in de registratiedatabase (gehost door de FOD Sociale Zekerheid)

We geven geen persoonsgegevens door aan derden die geen deel uitmaken van de genoemde ontvangers of die niet onder het vermelde wettelijke kader vallen.

De uitzondering is hun eventuele doorgifte aan instanties die belast zijn met een controle- of inspectiemissie in toepassing van de Belgische wetgeving, zoals een onderzoeksrechter.

De FOD Sociale Zekerheid zal persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden voor directmarketingdoeleinden.

Wie zijn onze onderaannemers?

De FOD SZ DG HAN doet voor bepaalde elementen van zijn dienstverlening beroep op de volgende externe dienstverleners (onderaannemers) die persoonsgegevens verwerken in naam en voor rekening van de FOD SZ DG HAN:

 • SMALS, Avenue Fonsny 20 te 1060 Sint-Gillis;
 • Group Joos n.v., Everdongenlaan 14 te 2300 Turnhout;
 • Bpost, Anspachlaan 1, bus 1 te 1000 Brussel.

De FOD SZ DG HAN doet minder vaak ook nog beroep op andere verwerkers in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke verplichtingen en taken van openbare orde.

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER?

Nee, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een internationaal verdrag.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard tot 10 jaar na:

 • het overlijden van de persoon met een handicap (of de uitbetaling van de achterstallen na het overlijden),
 • een beslissing die alle financiële en medische rechten van de persoon met een handicap beëindigd,
 • een vonnis (in geval van beroep).

Zij dienen om uw rechten op een tegemoetkoming aan personen met een handicap vast te stellen alsook de afgeleide rechten waarop u als erkend persoon met een handicap zou kunnen aanspraak maken.

Wat zijn uw rechten?

Conform de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door de FOD SZ DG HAN, en op toegang tot uw gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar onze Data Protection Officer, waarbij u een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart toevoegt (zie bovenvermelde contactgegevens).

Voor zover uw rechten niet tegenstrijdig zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan de FOD SZ DG HAN onderworpen is, hebt u ook het recht, voor uw eigen gegevens:

 • onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren;
 • alle gegevens te laten verwijderen;
 • u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven;
 • op digitale vergetelheid (recht op schrapping);
 • de verwerking van uw gegevens te laten beperken;
 • niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing, inclusief profilering (zie hieronder).

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel corrigeren.

Als u niet akkoord gaat, kunt u altijd de Toezichthoudende Overheid contacteren (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via de website www.privacycommission.be).

Kunt u uw instemming intrekken?

In het geval dat de verwerking van uw gegevens berust op uw instemming, hebt u het recht deze instemming op elk moment en zonder verantwoording in te trekken.

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering?

Op basis van het ontvangen van een tegemoetkoming voor personen met een handicap kan de rechthebbende aanspraak maken op sociale en fiscale voordelen bij andere instanties.

 • Verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen
 • Je betaalt minder voor je gezondheidszorgen, bijvoorbeeld voor een raadpleging bij de dokter
 • Pensioenrekening (inactiviteit door handicap)
 • Sociaal tarief voor je waterfactuur. Opgelet: dit recht geldt enkel als je in het Vlaams gewest woont.
 • Sociaal tarief voor de heffing op de waterverontreiniging. Opgelet: dit recht geldt enkel als je in het Vlaams gewest woont.
 • Sociaal tarief gas en elektriciteit
 • Gratis abonnement De Lijn. Opgelet: dit recht geldt enkel als je in het Vlaamse gewest woont en geldt enkel voor DE LIJN.
 • Kaart kosteloze begeleider

Op basis van de erkenning van de handicap kan de rechthebbende aanspraak maken op sociale en fiscale voordelen bij andere instanties.

 • Zorgforfait voor chronisch zieken
 • Toeslag op de belastingvrije som inzake personenbelastingen
 • In het Vlaams Gewest worden sommige verminderingen van de onroerende voorheffing automatisch toegekend.

Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

De FOD Sociale Zekerheid heeft een aantal procedures geïmplementeerd (hardware, elektronisch en administratief), die hij regelmatig opnieuw evalueert. We voeren updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste behandeling uit te voeren.

Uw gegevens worden opgeslagen op de server van onze onderaannemer voordat ze worden verwerkt.

Externe onderaannemers hebben een contract getekend met de FOD Sociale Zekerheid op grond waarvan zij wettelijk verplicht zijn om de toepasselijke wetgeving rond de bescherming en verwerking van persoonsgegevens te respecteren, en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (ook bekend onder de afkorting AVG).

Het personeel van de FOD Sociale Zekerheid dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan het leveren van de diensten waarvoor ze is bedoeld.

Ambtenaren aangesteld door de FOD Sociale Zekerheid hebben toegang tot de gegevens via hun persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen deze bevoegde ambtenaren hebben toegang tot de gegevens, en dat via een welbepaald systeem.

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven