Rechten en ondersteuning bij andere diensten

Welke rechten en ondersteuning kan ik krijgen bij andere diensten?

Je kan bij ons een erkenning van je handicap, een parkeerkaart of een tegemoetkoming aanvragen. Op basis van je dossier bij ons kan je misschien ook allerlei sociale en fiscale rechten krijgen bij andere diensten.

Enkele rechten worden toegekend als je een erkenning bij onze dienst hebt, terwijl je andere rechten of ondersteuning enkel kunt krijgen als je recht hebt op een tegemoetkoming. Het is dan niet voldoende dat we je handicap hebben erkend. Soms zijn er bij de andere diensten ook specifieke bijkomende voorwaarden. Ook zijn sommige vormen van ondersteuning enkel voor wie in een bepaald gewest woont.

Die rechten kennen we niet zelf toe. Het zijn de diensten zelf die bepalen of je voldoet aan de voorwaarden en die het recht toekennen. We laten hen wel weten dat je bij ons erkend bent als persoon met een handicap (en eventueel een tegemoetkoming krijgt). We verwittigen hen automatisch, dus je hoeft zelf GEEN attesten van de FOD Sociale Zekerheid te vragen of op te sturen. Als er voor een bepaald recht uitzonderlijk toch een attest nodig is, staat dit hieronder expliciet vermeld.

Lijst van rechten/ondersteuning voor volwassenen

Of je recht hebt op bepaalde maatregelen, is afhankelijk van de erkenning van je handicap door ons of door een andere officiële instantie of van de tegemoetkoming die je uitbetaald krijgt.

Indien je bijkomende vragen hebt over deze rechten kan je de bevoegde diensten contacteren.

Ik ontvang een tegemoetkoming

Indien je een tegemoetkoming uitbetaald krijgt, heb je misschien recht op deze ondersteuning:

Verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen

Je betaalt minder voor je gezondheidszorgen, bijvoorbeeld voor een raadpleging bij de dokter, voor een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen.

Voor meer informatie: contacteer je ziekenfonds.

Pensioenrekening (inactiviteit door handicap)

Een periode van inactiviteit door handicap kan meetellen voor je werknemerspensioen en deze periode kan meetellen om te kijken of je vroeger met pensioen kunt gaan.

Voor meer informatie: contacteer de Federale Pensioendienst

Sociaal tarief voor je waterfactuur

Als je een tegemoetkoming van ons ontvangt, kan je in aanmerking komen voor het sociaal tarief. Als je op 1 januari van een kalenderjaar recht hebt op één van onze tegemoetkomingen, past de watermaatschappij voor dat jaar een sociaal tarief toe. Dat tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief.

Opgelet: dit recht geldt enkel als je in het Vlaams gewest woont.

Voor meer informatie, contacteer je watermaatschappij.

Beschik je over een eigen waterwinning? Dan moet je de Vlaamse Milieumaatschappij contacteren.

Sociaal tarief voor de heffing op de waterverontreiniging

Als je een tegemoetkoming van ons ontvangt, kan je in aanmerking komen voor het sociaal tarief. Je hoeft dan slechts 1/5 van de normale heffing te betalen. Als je op 1 januari van het heffingsjaar recht hebt op één van onze tegemoetkomingen, past de watermaatschappij voor dat jaar een sociaal tarief toe.

Opgelet: dit recht geldt enkel als je in het Vlaams gewest woont.

Meer informatie op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor aardgas en/of elektriciteit. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

Opgelet

Er worden GEEN papieren attesten meer afgeleverd voor het sociaal tarief gas en elektriciteit. De FOD Economie kan op basis van onze informatie automatisch het sociaal tarief gas en elektriciteit toekennen. Zij verwittigen je leverancier hiervan en je hoeft hier verder zelf niets voor te doen. Ook als je verhuist of van leverancier verandert, hoef je zelf niets te doen.

De lijst met personen die recht hebben op het sociaal tarief gas en elektriciteit wordt om de drie maand geüpdatet door de FOD Economie. Het kan dus tot drie maanden duren vooraleer je tarief wordt aangepast.

Heb je een probleem of bijkomende vragen over het sociaal tarief gas en elektriciteit? Contacteer de FOD Economie:

Algemene Directie Energie – Sociale Energie
Website: www.economie.fgov.be
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be
Telefoon: 0800 120 33

Opgelet

Het heeft GEEN zin om de FOD Sociale Zekerheid te contacteren, aangezien het sociaal tarief gas en elektriciteit niet onder onze bevoegdheden valt: we kunnen je hier dus helaas niet bij helpen.

Krijg je een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (nu ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’) en woon je in Vlaanderen?

Dan is het niet onze dienst, maar de Vlaamse Sociale Bescherming die voor de elektronische gegevensuitwisseling met de leveranciers zorgt. Neem contact op met de Vlaamse Sociale Bescherming per mail of telefonisch (02 553 46 54).

Ondersteuning openbaar vervoer

Gratis abonnement De Lijn

Opgelet: dit recht geldt enkel als je in het Vlaamse gewest woont en geldt enkel voor DE LIJN.

Voor meer informatie, contacteer DE LIJN of mail door dit contactformulier in te vullen

Kaart kosteloze begeleider

Als je reist met een begeleider op het netwerk van de NMBS, De Lijn, TEC of MIVB, dan kan hij of zij gratis met je mee reizen. Vraag daarvoor een kaart ‘Kosteloze begeleider’ aan bij de NMBS.

Ik heb een erkenning van mijn handicap

Indien je handicap erkend is door ons of door een andere officiële instantie, heb je misschien recht op volgende ondersteuning:

Zorgforfait voor chronisch zieken

Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen beroep doen op het zorgforfait. Je komt in aanmerking voor dit recht als je minstens 12 punten hebt (erkenning als persoon met een handicap).

Voor meer informatie, ga naar het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering of contacteer je ziekenfonds.

Toeslag op de belastingvrije som inzake personenbelastingen

Je ontvangt een bijkomende belastingvrije som vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Je komt in aanmerking voor dit recht als je door ons erkend bent als persoon met een handicap en onze arts je minstens 9 punten toekende in de evaluatie van je verminderde zelfredzaamheid voor het bekomen van een integratietegemoetkoming. Je komt er ook voor in aanmerking als je verdienvermogen met minstens 2/3 is verminderd ten opzichte van wat een valide persoon door te werken op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen en als je recht hebt op een inkomensvervangende tegemoetkoming.

Opgelet: je verminderde verdien vermogen en je recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming moeten vastgesteld zijn vóór de leeftijd van 65 jaar.

Voor meer informatie, contacteer de FOD Financiën.

Sociaal tarief voor telefoon, gsm, tv en/of internet

Als je in aanmerking komt voor het sociaal tarief, betaal je minder voor de telefoonaansluiting, betaal je een lager abonnementsgeld en een lager gesprekstarief.

Opgelet

Om het sociaal tarief te kunnen krijgen voor je telefoon, tv of internet, moet je wel zelf nog een papieren kopie van het attest van de erkenning van je handicap bezorgen. Neem hiervoor contact op met je eigen operator (bijv. Belgacom, Telenet…).

Op de site van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) vind je een lijst met contactgegevens van de operatoren die het tarief toepassen.

Hoe dien ik een aanvraag in?
  1. Dien een aanvraag in bij je telecomaanbieder (NIET bij de FOD Sociale Zekerheid). Dit doe je door een papieren kopie van het attest van de erkenning van de handicap te bezorgen aan de bevoegde instelling.
  2. De operator stuurt je vraag door naar het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Daar wordt nagegaan of je recht hebt op sociaal tarief, rekening houdend met o.a. je inkomsten.
  3. Het BIPT stuurt de beslissing naar je operator.
  4. Bij een positieve beslissing wordt het sociaal tarief bij de eerstvolgende factuur toegepast.

Vermindering van de onroerende voorheffing

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap zijn officiële woonplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Je komt in aanmerking voor dit recht als je verdienvermogen met minstens 2/3 is verminderd en/of als je minstens 9 punten hebt (erkenning als persoon met een handicap).

Opgelet

In het Vlaams Gewest worden sommige verminderingen automatisch en andere op aanvraag toegekend. In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet je alle verminderingen zelf aanvragen.

Om te weten voor welke verminderingen je in aanmerking komt en voor het indienen van een aanvraag, contacteer onderstaande diensten.

Ondersteuning voor sociale huisvesting

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning voor sociale huisvesting voor personen met een handicap. Ze verschillen per gewest. Het gaat doorgaans over voorrang voor de kandidaat-verhuurder, huurvermindering of maatregelen om de woning aan de handicap aan te passen.

Opgelet

Om in aanmerking te komen voor één van de vormen van ondersteuning voor sociale huisvesting, moet je zelf een aanvraag in dienen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Om te weten voor welke ondersteuning je in aanmerking komt en om een aanvraag in te dienen, contacteer de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Lijst van rechten/ondersteuning voor kinderen

Of je recht hebt op bepaalde maatregelen, is afhankelijk van de erkenning van je handicap door ons of door een andere officiële instantie.

Indien je bijkomende vragen hebt over deze vormen van ondersteuning kan je de bevoegde diensten contacteren.

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Je komt in aanmerking voor een zorgtoeslag als je kind minstens 4 punten heeft in pijler 1 of minstens 6 punten (erkenning als persoon met een handicap) in totaal heeft.

Opgelet: dit recht geldt alleen als je in Vlaanderen woont en maakt deel uit van de Vlaamse sociale bescherming.

Voor meer informatie, ga naar www.groeipakket.be.

Verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen

Je betaalt minder voor je gezondheidszorgen, bijvoorbeeld voor een raadpleging bij de dokter, voor een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen. Je komt in aanmerking voor dit recht als je kind minstens 4 punten heeft in pijler 1 (erkenning als persoon met een handicap).

Voor meer informatie: contacteer je ziekenfonds.

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor aardgas en/of elektriciteit. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. Je komt in aanmerking voor dit sociaal tarief als je kind minstens 4 punten heeft in pijler 1 (erkenning als persoon met een handicap).

Voor meer informatie, contacteer de FOD Economie: soc.ener@economie.fgov.be. 0800 120 33

Vermindering van de onroerende voorheffing

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap zijn officiële woonplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Je komt in aanmerking voor dit recht als je kind minstens 4 punten heeft in pijler 1 of minstent 6 punten in totaal heeft (erkenning als persoon met een handicap).

Meer informatie?

Toeslag op de belastingvrije som inzake personenbelastingen

Heb je een kind met een handicap ten laste en heeft je kind minstens 4 punten in pijler 1? Dan ontvangt je een bijkomende belastingvrije som vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Het belastingvrije deel van het inkomen wordt verhoogd volgens het aantal kinderen ten laste. Een gehandicapt kind telt voor 2 kinderen.

Voor meer informatie, contacteer de FOD Financiën.

Vermindering successierechten

Personen met een zware handicap die erfgenaam zijn, kunnen een vermindering van de successierechten krijgen. Je komt in aanmerking voor dit recht als je verdienvermogen met minstens 2/3 is verminderd en/of als je minstens 9 punten hebt (erkenning als persoon met een handicap). Je moet ook een tegemoetkoming ontvangen.

Opgelet: deze vermindering geldt alleen als de overledene zijn laatste fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest had.

Voor meer informatie, contacteer de FOD Financiën.

Vermindering van de huurprijs van een sociale huurwoning

Je hebt een kind met een ernstige handicap ten laste? Dan ontvang je een korting van 38 euro op de huurprijs.

Voor meer informatie, contacteer de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Heb je toch een attest nodig?

De betrokken diensten worden automatisch door ons verwittigd dat je erkend bent als persoon met een handicap (en eventueel een tegemoetkoming krijgt). Het zijn de diensten zelf die bepalen of je voldoet aan de voorwaarden. In principe hoef je zelf geen attest van de FOD Sociale zekerheid op te vragen en op te sturen. Als de betrokken dienst toch een papieren attest vraagt, kan je dit aanvragen door een contactformulier in te vullen.