Verhoogde kinderbijslag

Door de 6e staatshervorming zijn er recent een aantal wijzigingen gebeurd in de verhoogde kinderbijslag.

In Brussel en Wallonië worden de erkenningen voor de verhoogde kinderbijslag nog steeds door de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een Handicap) behandeld.

In Vlaanderen worden de dossiers van de verhoogde kinderbijslag sinds 1 januari 2019 behandeld door de Vlaamse overheid. Deze tegemoetkoming maakt er deel uit van de hervormde kinderbijslag (het ‘groeipakket’) en heet voortaan ‘zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte’. Meer info: www.groeipakket.be.

Als je kind in Vlaanderen woont en al recht had op de verhoogde kinderbijslag voor 1 januari 2019, verandert er voorlopig niets. Je dossier zal nog bij de FOD Sociale Zekerheid blijven en herzieningen van het dossier zullen door de FOD gebeuren (tot 2020).

Deed je vóór 1 januari 2019 een aanvraag voor een kind in Vlaanderen en kreeg je nog geen beslissing? Dan zal het ook nog de FOD zijn die een beslissing zal nemen.

Opgelet

Opgelet! De informatie hieronder is enkel van toepassing op kinderen die in Brussel of Wallonië wonen.

Wat is de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap?

De verhoogde kinderbijslag is een toeslag voor kinderen met een handicap die wordt uitbetaald door de kinderbijslagfondsen. Wij evalueren voor hen de impact van de handicap van je kind als het in Brussel of Wallonië woont.

Is je kind jonger dan 21 jaar en heeft het een handicap of een aandoening?

Dan heb je misschien recht op de verhoogde kinderbijslag als de handicap of aandoening van je kind:

 • lichamelijke of geestelijke gevolgen heeft
 • een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind
  (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…)
 • gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

Wat zijn de voorwaarden?

 • Onze artsen moeten de handicap van je kind erkennen.
 • Iemand in je gezin moet werknemer, zelfstandige, ambtenaar, werkloos, ziek of gepensioneerd zijn.
 • Je kind moet recht hebben op kinderbijslag.
 • Je kind moet jonger zijn dan 21 jaar

De FOD neemt een beslissing over de erkenning van de handicap van je kind. Het is het kinderbijslagfonds dat beslist over het al dan niet toekennen van de verhoogde kinderbijslag.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Opgelet

Opgelet! In Vlaanderen moet de aanvraag dus eerst via de uitbetaler van de gewone kinderbijslag ( het Groeipakket) gebeuren. Daar zal voortaan Kind en Gezin (en NIET de FOD Sociale Zekerheid) instaan voor de erkenning van de handicap. Je vindt meer info op www.groeipakket.be

 1. Contacteer eerst je kinderbijslagfonds om je aanvraag voor verhoogde kinderbijslag te registreren. Als dit in orde is, ontvang je van ons een brief die je uitlegt wat de volgende stappen zijn. Pas als je deze brief ontving, kan je ons via MyHandicap vragen om de ernst van de handicap van je kind te evalueren.
 2. Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina (My Handicap voor burgers).
 3. Je kan op verschillende manieren inloggen:
  • Je kan als ouder (of naaste of professioneel begeleider) een volmacht krijgen om de aanvraag te doen met je eigen eID.
  • Als je kind ouder is dan 6, kan je ook inloggen met hun KidsID of hun elektronische identiteitskaart. Voor kinderen jonger dan 6 is dit niet mogelijk omdat er nog geen pincode gekoppeld is aan hun KidsID.
 4. In het tabblad ‘Mijn dossier’ klik je op ‘Voor de erkenning van mijn kind met een aandoening moet ik het formulier nog invullen..’
 5. Beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe de handicap de zelfstandigheid beperkt. Voor kinderen kijken we naar de impact van de handicap op het leven van het kind, maar ook op dat van de familie.

Ik wil hulp bij het aanvragen van de verhoogde kinderbijslag

Dan kan je terecht bij je gemeente of OCMW (Waar kan ik terecht in mijn gemeente? (.pdf)).

Ook je ziekenfonds kan je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelende arts niet mee te brengen!