Verhoogde kinderbijslag

Door de 6e staatshervorming zijn er recent een aantal wijzigingen gebeurd in de verhoogde kinderbijslag.

In Brussel heeft Iriscare deze bevoegdheid overgenomen sinds 01/01/2022. Als je al een dossier hebt lopen, of als je vóór 2022 een aanvraag hebt ingediend, is het echter mogelijk dat dit nog tot eind 2022 door de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid zal worden beheerd. In dat geval blijft onze dienst jouw contactpersoon voor de beoordeling van de handicap. Vanaf 2023 zal het Iriscare-beoordelingscentrum verantwoordelijk zijn voor alle beoordelingen in Brussel.

Voor kinderen die in de Duitstalige Gemeenschap verblijven, zal de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) vanaf 01/01/2022 verantwoordelijk zijn voor de erkenning van de bijkomende kinderbijslag.

Vanaf die datum moeten alle aanvragen ingediend worden via het portaal van de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben van de Duitstalige Gemeenschap.

In Wallonië is de laatste fase van de overdracht van de aanvullende kinderbijslag naar de AVIQ op 1 oktober 2021 ingegaan en zal zij op 30 juni 2022 aflopen.

Nieuwe toepassingen:

In Wallonië wordt de AVIQ sinds 1/10/2021 de bevoorrechte gesprekspartner van de gezinnen voor eerste aanvragen en neemt zij de medische evaluatie over. Voor de indiening van aanvragen verandert er niets; het gezin moet altijd contact opnemen met het kinderbijslagfonds.

Herzieningen op eigen initiatief:

Gezinnen die reeds een beslissing hebben genoten en het dossier op eigen initiatief opnieuw willen laten onderzoeken, moeten contact opnemen met het AVIQ of een van zijn partners (ziekenfondsen, OCMW's, handicontacten...).

Sinds 1/10/2021 worden deze verzoeken beheerd door de AVIQ.

Herzieningen op initiatief van de overheid:

De FOD Sociale Zekerheid blijft bevoegd voor de dossiers waarvan de erkenning verstrijkt voor 30/06/2022. De ouders van de kinderen ontvangen 6 maanden voor de vervaldatum een brief waarin hen wordt gevraagd nieuwe medische formulieren in te vullen.

Vanaf 01/01/2022 zal de AVIQ de verwerking overnemen van dossiers waarvan de erkenningsdatum na 30/06/2022 verstrijkt.

Meer informatie op de site van Aviq (.pdf)

In Vlaanderen werd het systeem van kinderbijslag onlangs hervormd en kreeg het de nieuwe naam ‘Groeipakket’ mee. Ook de verhoogde kinderbijslag maakt hier deel van uit en kreeg in Vlaanderen de nieuwe naam ‘Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte’.

Vlaanderen

Nieuwe aanvragen

Sinds 1 januari 2019 worden al alle eerste aanvragen voor een verhoogde kinderbijslag in Vlaanderen ingediend via de betalingsactor (uitbetaler) van het Groeipakket die je zelf koos (FONS , Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily of Parentia). De medische evaluatie van het kind met een handicap verloopt via de artsen van Kind en Gezin.

Herzieningen op eigen initiatief

Wie al een dossier had en dit op eigen initiatief wou laten herzien, kon nog tot eind 2019 een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid. Sinds 1 januari 2020 moet je voor zo’n herzieningsaanvraag ook contact opnemen met je betalingsactor van het groeipakket. Al opgestarte herzieningen waarin de FOD Sociale Zekerheid nog een beslissing moet nemen worden verder behandeld en de afgewerkte dossiers worden maandelijks overgedragen naar Vlaanderen.

Herzieningen op initiatief van de overheid

Naast de herzieningen op eigen initiatief, zijn er ook herzieningen die worden opgestart op initiatief van de overheid (‘ambtshalve herzieningen’ ) omdat de erkenning van het kind afloopt. De ouders van het kind worden hiervan steeds 6 maanden op voorhand verwittigd per brief. In december werden de laatste brieven hiervoor verzonden vanuit de FOD Sociale Zekerheid, voor de dossiers waarvan de erkenning afloopt op uiterlijk 30/06/2020. Vlaanderen zal instaan voor de herziening van de dossiers waarvan de erkenning vervalt na 30/06/2020.

Brussel en Wallonië

Opgelet

Opgelet! De informatie hieronder is enkel van toepassing op kinderen die in Brussel of Wallonië wonen.

Wat is de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap?

De verhoogde kinderbijslag is een toeslag voor kinderen met een handicap die wordt uitbetaald door de kinderbijslagfondsen. Wij evalueren voor hen de impact van de handicap van je kind als het in Brussel of Wallonië woont.

Is je kind jonger dan 21 jaar en heeft het een handicap of een aandoening?

Dan heb je misschien recht op de verhoogde kinderbijslag als de handicap of aandoening van je kind:

 • lichamelijke of geestelijke gevolgen heeft
 • een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind
  (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…)
 • gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

Wat zijn de voorwaarden?

 • Onze artsen moeten de handicap van je kind erkennen.
 • Iemand in je gezin moet werknemer, zelfstandige, ambtenaar, werkloos, ziek of gepensioneerd zijn.
 • Je kind moet recht hebben op kinderbijslag.
 • Je kind moet jonger zijn dan 21 jaar

De FOD neemt een beslissing over de erkenning van de handicap van je kind. Het is het kinderbijslagfonds dat beslist over het al dan niet toekennen van de verhoogde kinderbijslag.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Opgelet

Opgelet! In Vlaanderen moet de aanvraag dus eerst via de uitbetaler van de gewone kinderbijslag ( het Groeipakket) gebeuren. Daar zal voortaan Kind en Gezin (en NIET de FOD Sociale Zekerheid) instaan voor de erkenning van de handicap. Je vindt meer info op www.groeipakket.be

 1. Contacteer eerst je kinderbijslagfonds om je aanvraag voor verhoogde kinderbijslag te registreren. Als dit in orde is, ontvang je van ons een brief die je uitlegt wat de volgende stappen zijn. Pas als je deze brief ontving, kan je ons via MyHandicap vragen om de ernst van de handicap van je kind te evalueren.
 2. Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina (My Handicap voor burgers).
 3. Je kan op verschillende manieren inloggen:
  • Je kan als ouder (of naaste of professioneel begeleider) een volmacht krijgen om de aanvraag te doen met je eigen eID.
  • Als je kind ouder is dan 6, kan je ook inloggen met hun KidsID of hun elektronische identiteitskaart. Voor kinderen jonger dan 6 is dit niet mogelijk omdat er nog geen pincode gekoppeld is aan hun KidsID.
 4. In het tabblad ‘Mijn dossier’ klik je op ‘Voor de erkenning van mijn kind met een aandoening moet ik het formulier nog invullen..’
 5. Beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe de handicap de zelfstandigheid beperkt. Voor kinderen kijken we naar de impact van de handicap op het leven van het kind, maar ook op dat van de familie.

Ik wil hulp bij het aanvragen van de verhoogde kinderbijslag

Dan kan je terecht bij je gemeente of OCMW (Waar kan ik terecht in mijn gemeente? (.pdf)).

Ook je ziekenfonds kan je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelende arts niet mee te brengen!