Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)?

Dit is een tegemoetkoming voor hulpbehoevende personen die ouder zijn dan 65 en een laag inkomen hebben. Ze is bedoeld als compensatie voor de bijkomende kosten die je hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

Ben je ouder dan 65 jaar?

Heb je ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…), dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) als je in Brussel of Wallonië woont.

Waarom kan ik geen THAB aanvragen als ik in Vlaanderen woon ?

Tot eind 2016 werd de THAB toegekend door de FOD Sociale Zekerheid, onafhankelijk van je regio. Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) echter overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Daar nemen de zorgkassen (gelinkt aan je ziekenfonds) de behandeling van je dossier en de uitbetaling van je tegemoetkoming over.

Woon je in Vlaanderen, dan vind je meer informatie over de vervanger van de THAB (‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’) op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Opgelet

Opgelet: Als je vanuit Vlaanderen naar Wallonië of Brussel verhuist en een THAB hebt moet je binnen de 3 maanden met ons contact opnemen om je dossier over te zetten. Als je verhuist vanuit Wallonië of Brussel naar Vlaanderen moet je binnen de 3 maanden contact opnemen met je zorgkas (verbonden aan je ziekenfonds). Doe je dit niet op tijd, dan verlies je mogelijk een aantal maanden je tegemoetkoming.

Op termijn zullen ook de Duitstalige Gemeenschap en het Waals gewest de THAB-dossiers voor hun grondgebied overnemen, maar daarvoor is nog geen timing vastgesteld.

Lees meer over alle wijzingen van de THAB (.pdf)

De informatie hieronder geldt dus enkel voor wie in Wallonië of Brussel woont.

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op deze tegemoetkomingen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • je woont in Wallonië of Brussel;
 • je handicap moet erkend worden door onze artsen;
 • je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden;
 • je bent minstens 65 jaar. Je kan de THAB ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen;
 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister;
 • je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk.

Uitzonderingen

Opgelet

Je komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als je als buitenlander bent ingeschreven in het bevolkingsregister, het register van ambtenaren van de Europese Unie of het register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat je permanent en daadwerkelijk in België verblijft en je voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:

 • je bent afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie;
 • je bent afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en je bent aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of je bent student;
 • je bent staatloos;
 • je bent vluchteling;
 • je bent de echtgenoot van, woont wettelijk samen met of bent een gezinslid** van één van de bovenstaande personen;
 • je hebt tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen.

Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat meer van de Europese Unie. De overgangsperiode (waarin de terugtrekkingsovereenkomst van toepassing is) is momenteel lopend. Tijdens deze overgangsperiode blijft het Verenigd Koninkrijk onderworpen aan alle EU regels. In principe eindigt de overgangsperiode op 31 december 2020 maar ze kan éénmalig met een of twee jaar verlengd worden.

Concreet houdt dit in dat personen met de Britse nationaliteit tijdens de overgangsperiode blijven voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

Hoe wordt mijn handicap geëvalueerd?

Om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten. Specifiek zal onze arts evalueren welke moeilijkheden je ondervindt om:

 • je te verplaatsen
 • eten te bereiden en op te eten
 • je te verzorgen en aan te kleden
 • je woning te onderhouden en het huishouden te doen
 • gevaar in te schatten en te vermijden
 • contacten te onderhouden met andere personen

Per criterium kan je maximum 3 punten krijgen: 0 punten = geen moeilijkheden , 1 punt = weinig moeilijkheden, 2 punten = grote moeilijkheden, 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen.

Aan de hand van deze criteria wordt beslist tot welke categorie je behoort. Je moet minstens 7 punten hebben om recht te hebben op een THAB.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Voor je een aanvraag indient voor de THAB neem je het beste eerst contact op met de Federale Pensioendienst.

Misschien heb je bij hen ook recht op:

 • een rustpensioen of een overlevingspensioen
 • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan een aanvulling zijn op dat pensioen en/of de IGO.

Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina ‘My Handicap voor burgers’.

Log in met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer

of

via de app Itsme.

In het tabblad ‘Mijn dossier’ kan je kiezen wat je wil aanvragen (bijv. een tegemoetkoming of een parkeerkaart).

Klik op ‘Ik kan via de gemeente (of misschien mijn ziekenfonds) geld/tegemoetkoming vragen met medisch onderzoek’.

Beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Klik op ‘indienen’. Je aanvraag wordt door ons verwerkt.

Waarvan hangt de hoogte van mijn tegemoetkoming af?

De hoogte van je tegemoetkoming hangt af van:

 • de ernst van je handicap (medische situatie)
 • je gezinssamenstelling
 • je inkomsten op het moment van je aanvraag

Je kan op onze website een simulatie maken voor de berekening van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

Start de simulatietool 'Bedrag THAB' (.xls)

Opgelet

Let op! Het uiteindelijk bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van de ernst van je handicap en het inkomstenonderzoek. De simulator geeft dus slechts een idee van de zaken waar we rekening mee houden en nog niet het werkelijke bedrag.

Wil je een simulatie laten maken door één van onze sociaal assistenten? Ga dan langs op één van hun zitdagen in jouw provincie (.pdf).

Breng zeker dit mee:

 • je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
 • een kopie van je laatste belastingaangifte van de personenbelasting

Wil je hulp bij het aanvragen van de hulp aan bejaarden (THAB)?

Dan kan je terecht bij je gemeente of OCMW in Wallonië of Brussel (waar kan ik terecht in mijn gemeente? (.pdf)). Ook je ziekenfonds kan je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst.

Neem zeker je identiteitskaart, je bankrekeningnummer en de naam van je behandelende arts mee!

Gevolgen 6de staatshervorming

Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen.

Op termijn zullen ook de Duitstalige Gemeenschap en het Waals gewest de THAB-dossiers voor hun grondgebied overnemen, maar daarvoor is nog geen timing vastgesteld.

Lees meer over de regionalisering van de THAB.

Vlaanderen is zorgBrusselWalloniëDuitstalige gemeenschap