Integratietegemoetkoming (IT)

Wat is de integratietegemoetkoming (IT) ?

Dit is een tegemoetkoming die bedoeld is als compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven (‘integratie’).

Ben je tussen 18 en 65 jaar?

Heb je ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…)? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT). We kijken naar de invloed van je handicap op hoe gemakkelijk je jezelf kan behelpen in je dagelijks leven (‘zelfredzaamheid’) . Onze arts zal je zelfredzaamheid evalueren volgens een puntensysteem.

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • je handicap moet erkend worden door onze artsen
 • je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
 • je bent minstens 18 jaar
 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
 • je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk

Uitzonderingen

Opgelet
Je komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als je jonger dan 18 jaar bent en ofwel:
 • gehuwd bent of gehuwd geweest bent;
 • een kind ten laste hebt;
 • een handicap gekregen hebt na het wegvallen van het recht op kinderbijslag (voorbeeld: Een persoon van 18 jaar gaat werken, hij krijgt geen kinderbijslag meer. Hij wordt slachtoffer van een verkeersongeval en heeft daardoor een handicap).

Nationaliteitsvoorwaarden

De volgende groepen voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden zonder verdere voorwaarden:

 • De Onderdanen van de landen van de Europese Unie.
 • Vluchtelingen.
 • Personen die beschikken over het subsidiairebeschermingsstatus.
 • Staatlozen.
 • Onderdanen van het VK op wie aan het eind van de overgangsperiode ( 31/12/2020) de wetgeving van België van toepassing is, alsmede hun familieleden indien hun situatie niet gewijzigd is.

Onderdanen van Marokko, Algerije, Tunesië, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en IJsland moeten ofwel:

 • Student zijn.
 • Werknemer zijn.
 • Echtgenoot of overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende zijn van een werknemer.
 • Ascendent of descendent in rechte lijn zijn van een werknemer en ten laste zijn van deze of van zijn overlevende echtgenoot en onder hetzelfde dak leven als deze werknemer of zijn overlevende echtgenoot.

Onderdanen van IJsland en Noorwegen voldoen ook aan de nationaliteitsvoorwaarden indien zij voldoen aan alle drie de voorwaarden (gelijktijdig) van de Europese Interim Overeenkomst.

De persoon met een handicap voldoet aan de voorwaarden om het recht op de tegemoetkoming te openen ongeacht zijn nationaliteit:

 • Indien hij is ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Indien hij tot de leeftijd van 18 jaar heeft genoten van de bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen.
 • De echtgeno(o)t(e) of de wettelijke samenwonende (statuut van wettelijke samenwoonst vereist!) of gezinslid van een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, een vluchteling, een persoon die beschikt over het subsidiairebeschermingsstatus of een staatloze; van een werknemer van Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, IJsland, Marokko, Algerije of Tunesië.

Hoe wordt mijn handicap geëvalueerd?

Om een integratietegemoetkoming te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (‘zelfredzaamheid’). Specifiek zal onze arts evalueren welke moeilijkheden je ondervindt om:

 • je te verplaatsen
 • eten te bereiden en op te eten
 • je te verzorgen en aan te kleden
 • je woning te onderhouden en het huishouden te doen
 • gevaar in te schatten en te vermijden
 • contacten te onderhouden met andere personen

Per criterium kan je maximum 3 punten krijgen: 0 punten = geen moeilijkheden , 1 punt = weinig moeilijkheden, 2 punten = grote moeilijkheden, 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen.

Aan de hand van deze criteria wordt beslist tot welke categorie je behoort. Je moet minstens 7 punten hebben om recht te hebben op een integratietegemoetkoming.

In tegenstelling tot bij de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), houden we bij de integratietegemoetkoming (IT) dus niet rechtstreeks rekening met de gevolgen van je handicap op je mogelijkheden op de gewone arbeidsmarkt. Om de hoogte van je tegemoetkoming te bepalen houden we wel rekening met je werkelijke inkomsten.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina ‘My Handicap voor burgers’.

Log in met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer

of

via de app Itsme.

In het tabblad ‘Mijn dossier’ kan je kiezen wat je wil aanvragen (bijv. een tegemoetkoming of een parkeerkaart).

Klik op ‘Ik kan via de gemeente (of misschien mijn ziekenfonds) geld/tegemoetkoming vragen met medisch onderzoek’.

Beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Klik op ‘indienen’. Je aanvraag wordt door ons verwerkt.

Wil je hulp bij het aanvragen van een IT?

Dan kan je terecht bij je gemeente of OCMW (Waar kan ik terecht in mijn gemeente? (.pdf)). Ook je ziekenfonds kan je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Neem zeker je identiteitskaart, je bankrekeningnummer en de naam van je behandelende arts mee!

Waarvan hangt de hoogte van mijn tegemoetkoming af?

De hoogte van je tegemoetkoming hangt af van:

 • Je gezinssamenstelling
 • Het belastbaar inkomen van je gezin
  • Als je totale inkomen (inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens) een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van je tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag van de tegemoetkoming. Sinds 1 januari 2021 houden we geen rekening meer met de inkomsten van je partner. We hebben wel nog alle inlichtingen over de inkomsten van je partner nodig, ook al wordt het inkomen van de partner volledig vrijgesteld. Het gezinsinkomen is ook belangrijk voor andere zaken, zoals het bepalen van het aan te rekenen referentiejaar.
  • Enkel het belastbaar inkomen komt in aanmerking. Als je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, maar je inkomen hiervan niet verrekend wordt in je belastingen, dan houden we daar geen rekening mee. We kijken normaal gezien naar je inkomen van 2 jaar geleden. Dat bedrag vind je terug op het aanslagbiljet van je belastingen. Enkel als het inkomen van je huishouden met minstens 20 % gewijzigd is in de 2 jaren die je aanvraag voorafgaan, houden we rekening met de inkomsten van 1 jaar geleden.
 • De impact van je handicap op je dagelijks leven

Als je je belastbaar inkomen kent en de impact van je handicap kunt inschatten, kan je op onze website een simulatie maken voor de berekening van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Start de simulatietool 'Bedrag IVT/IT' (.xls)

Opgelet

Let op! Het uiteindelijk bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van de ernst van je handicap en het inkomstenonderzoek. De simulator geeft dus slechts een idee van de zaken waar we rekening mee houden en nog niet het werkelijke bedrag.

Wil je een simulatie laten maken door één van onze sociaal assistenten? Ga dan langs op één van hun zitdagen in jouw provincie.

Breng zeker dit mee:

 • je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
 • een kopie van je laatste belastingaangifte van de personenbelasting