Verenigingen voor personen met een handicap

Er zijn in België heel wat verenigingen en instellingen die personen met een handicap vertegenwoordigen en verder helpen.

Staat je vereniging nog niet vermeld op deze pagina, stuur dan een e-mail naar onze webmaster: webteam@minsoc.fed.be.

 • AHOSA vzw
  Vereniging voor mensen die in de loop van hun leven geconfronteerd worden met een blijvend gehoorprobleem en communiceren met gesproken taal. Haar werking steunt op 4 grote pijlers: sensibilisatie, informatie, gesprek en ontspanning.
 • ALS LIGA BELGIE vzw
  biedt ALS-patiënten ondersteuning op psychosociaal vlak, en zorgt ook voor gratis hulpmiddelen, zorg en opvang.
 • AWSR – rijgeschiktheidscentrum voor Wallonië
  Sinds de 6e staatshervorming is de bevoegdheid voor de rijgeschiktheid van personen met een handicap niet langer federaal. Woon je in Wallonië? Dan is het het Waals agentschap voor de verkeersveiligheid ( Agence wallonne pour la sécurité routière - AWSR) dat je rijgeschiktheid en de eventuele aanpassingen aan je voertuig evalueert. In Vlaanderen is CARA bevoegd.
 • Belgian Disability Forum
  Het Belgian Disability Forum (BDF) verenigt 18 Belgische verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap op Europees en supranationaal niveau.”
 • BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE vzw
  Begeleiding van personen met een visuele beperking.
 • BRAILLELIGA vzw
  Vereniging voor hulp aan blinde en slechtziende personen
 • BRAP
  Brussels meldpunt voor personen met een handicap
 • B.V.N. - Belgische Vereniging voor Narcolepsie vzw
  informeert, communiceert en biedt hulp aan personen getroffen door narcolepsie, en hun familie
 • CARA - Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
  Sinds de 6e staatshervorming is de bevoegdheid voor de rijgeschiktheid van personen met een handicap niet langer federaal. Woon je in Vlaanderen en heb je een medische aandoening waardoor je veiligheid in het verkeer in het gedrang komt? Dan is het het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing (CARA) dat de voorwaarden en beperkingen van je rijbewijs en de eventuele aanpassingen aan je voertuig evalueert. In Wallonië is het ‘Agence wallonne pour la sécurité routière’ (AWSR) verantwoordelijk.
 • CMP Vlaanderen vzw
  CMP Vlaanderen is een vereniging voor lotgenoten met een kankerdiagnose met de Ziekte van Kahler (Multipel Myeloom) of Waldenström. Het doel is mensen betrouwbare informatie te bezorgen over de ziekte via de website, een trimestrieel infoboekje, een jaarlijks symposium en de organisatie van lotgenotencontacten per provincie.
 • DITO vzw
  Dito is een vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte en hun netwerk. Dito informeert, sensibiliseert en zet haar stempel op een participatief beleid. Dito verrast je graag met een veelzijdig vrijetijdsaanbod en met innovatieve projecten.
 • Federaal Werk Vrienden der Blinden en Slechtzienden vzw
  Als persoon met een visuele handicap kan je terecht bij hun sociale dienst voor ondersteuning op verschillende domeinen, zoals administratie, psycho-sociale ondersteuning, informatie,… Ze hebben een eigen opleidingscentrum voor blindengeleidenhonden. Ook voor meer informatie over een blindengeleidehond kan je dus bij hen terecht.
 • FEVLADO-PASSAGE vzw
  Hier kunnen zowel doven, slechthorenden als doofgewordenen en horenden met allerlei vragen of problemen terecht. Alle vragen worden geregistreerd om de noden en de knelpunten van de doelgroep in beeld te brengen. Daarnaast heeft Fevlado-Passage ook een meldpunt discriminatie.
 • GRIP vzw - Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
  Burgerrechtenorganisatie die streeft naar gelijke rechten én kansen voor iedereen. GRIP richt zich in de eerste plaats tot mensen met een handicap.
 • HANDICAP INTERNATIONAL
  helpt personen met een handicap hun onafhankelijkheid, waardigheid en rechten terug te winnen. De organisatie is vooral actief in ontwikkelingslanden en organiseert in België verschillende sensibilisatieactiviteiten.
 • HART VOOR JONGEREN vzw
  heeft als doel aangepaste ontspanning en vakanties aan te bieden aan jongeren en jong volwassenen zowel met als zonder handicap.
 • Hersenletsel Liga vzw
  De Hersenletsel Liga wil alle mensen en organisaties die zich inzetten voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met een NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en hun omgeving verbinden en versterken.
 • Huize Eyckerheyde vzw
  Huize Eyckerheyde wil een tweede thuis zijn voor iedereen die nood heeft aan een rustig dagritme op maat en hierbij meer dan gemiddelde ondersteuning nodig heeft.
 • KVG vzw
  Vereniging die ernaar streeft personen met een handicap volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving, o.a. ledenblad, lokale activiteiten, infosessies, vakanties, …
 • Le Troisième Œil vzw
  De vzw "Le Troisième Œil" heeft als doel personen met een handicap te begeleiden bij hun sociale, educatieve en professionele projecten.
 • MARJAN vzw
  Vereniging die zich inzet voor alle mensen met een handicap o.a. ontspannend zwemmen, buitenschoolse opvang, uitbouw Willekom vzw (kortverblijf kinderen met een handicap), verzorging van parkeerplaatsen, ...
 • MOBILANT
  Mobilant ondersteunt mensen met een handicap. Wij zijn actief in Antwerpen en ruime omgeving. Je kan bij ons terecht met een Persoonsvolgend Budget of via de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
 • MS LIGA Vlaanderen
  De missie van de MS-Liga Vlaanderen is het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving.
 • Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH)
  De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit, ...
 • N.V.H.V.G. - Nationale Vereniging voor personen met een verstandelijke handicap
  bewaakt en verdedigt de belangen en rechten van personen met een verstandelijke handicap.
 • OL vzw 
  Onafhankelijk Leven is een budgethoudersvereniging voor personen met een beperking. Zij levert professioneel advies, betrouwbare informatie en expertise over het Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) en het Persoonsgebonden Budget.
 • PARTENA
  De website van het Kinderbijslagfonds geeft een overzicht over alle vragen in verband met de kinderbijslag en de toeslagen voor kinderen met een handicap.
 • PARTICIPATE vzw
  Op de website van Participate vind je uitvoerige informatie over autisme, strategieën en hulpmiddelen om je kind met autisme te helpen in zijn ontwikkeling. Omdat beelden meer zeggen dan woorden kan je meer dan 3 uur video's bekijken. Met 'De Wegwijzer' kan je de moeilijkheden, mogelijkheden en de nood aan ondersteuning van jouw kind bundelen en online delen met familie, leerkrachten, babysit, ... Zoek je gepaste ondersteuning? De 'Praktische Gids' kan je helpen bij je zoektocht.
 • PEGODE vzw
  is een netwerkorganisatie die ondersteuning biedt aan personen met een beperking. Pegode is actief in een groot deel van de provincie Antwerpen. De organisatie vindt het belangrijk dat personen met een beperking zelf over hun levensweg kunnen beslissen en zelf vorm en inhoud kunnen geven aan hun leven. Ook personen met een PAB-budget kunnen bij Pegode terecht.
 • PHOS – Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking
  PHOS is een erkende niet-gouvernementele organisatie (NGO), die een bijdrage wil leveren aan de uitbouw van inclusieve maatschappijen in het Zuiden waarin personen met een handicap worden gewaardeerd en een evenwaardige plaats krijgen.
 • PSYLOS vzw
  PSYLOS verhoogt de sportparticipatie van personen met een psychische beperking en gaat en staat voor een kwalitatief sportaanbod met als doel voor elk van deze sporters een zo hoog mogelijke graad van integratie in het sportlandschap te bekomen.
 • PVBwijzer vzw
  PVBwijzer baat samen met het VAPH het platform Zorgwijs uit, dat een gids wil zijn voor mensen met een PVB-budget. Zorgwijs bundelt zorgaanbieders op één platform.
 • RECHTENVERKENNER
  Geeft een overzicht van sociale rechten voor kwetsbare groepen, waaronder personen met een handicap.
 • REUMA IN BEWEGING vzw
  Website met uitgebreide informatie voor personen met een reumatische aandoening: reuma, spondylitis, fibromyalgie, maar ook informatie over hernia, lumbago enz..
 • REUMANET vzw
  Reuma-overlegplatform voor patiëntenverenigingen in Vlaanderen, nationaal en internationaal
 • REUMATOÏDE ARTRITIS LIGA vzw
  Vlaamse vereniging voor en door Reumatoïde Artritis Patiënten, met overzichtelijke medische en sociale rubrieken, agenda in de verschillende provincies enz.
 • STAN - Trefpunt Verstandelijke Handicap vzw
 • STOMAGROEP « JONG-ACTIEF » vzw
  Steunt en bezorgt inlichtingen aan mensen die om welke reden ook een stoma kregen. Speciale aandacht aan kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met stoma en de ziekte van Hirschsprung.
 • TOLBO vzw (Toegankelijkheid lokale Besturen en Overheidsdiensten)
  Tolbo wil binnen het lokale diversiteit- en gelijkekansenbeleid de aandacht vestigen op nog niet ingevulde of minder gekende noden van mensen met een beperking.
 • V.D.A.B.- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  Steunmaatregelen voor personen met een handicap
 • VGPH - Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap
  Overlegplatform van verenigingen voor personen met een handicap. Door zich te verenigen in één platform willen deze verenigingen beter samenwerken en de stem van de personen met een handicap luider laten klinken.
 • VLAAMSE PARKINSON LIGA vzw
  De Vlaamse Parkinson Liga is een patiëntenvereniging die zich inzet om de patiënt, de partner, vrienden, familie, zorgverleners,... te informeren over de aandoening, hoe ermee omgaan (verwerking), de behandelingsmethoden, de sociale voorzieningen,...
 • VLAAMS PATIENTENPLATFORM vzw
  Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een onafhankelijke koepelorganisatie van een honderdtal patiëntenverenigingen uit Vlaanderen en streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Het VPP brengt patiëntenverenigingen samen rond gemeenschappelijke thema's om de noden en knelpunten aan te kaarten en samen met hen naar oplossingen te zoeken.
 • WHEELIT
  Eerste Belgische rekruteringswebsite waar werkzoekenden met een handicap hun competenties kunnen voorstellen aan bedrijven die openstaan voor diversiteit.
 • ZOI vzw – Zelfhulp Osteogenesis Imperfecta
  Vereniging voor kinderen (en hun ouders) en volwassenen met Osteogenesis Imperfecta (onvolmaakte botvorming).