Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 2% vanaf juli

29/06/2021

Goed nieuws! Vanaf 1 juli wordt je inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) met 2% verhoogd.

De federale regering besliste eerder al om de laagste sociale uitkeringen te verhogen, om ze meer in lijn te brengen met de armoedegrens. Wat betekent dat? De inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% in totaal tegen 2024 (buiten index). Deze verhoging gebeurt in 4 keer, telkens met 2,6875%: op 01/01/2021, 01/01/2022, 01/01/2023 en op 01/01/2024.

De nieuwe aanpassing van 2% in juli komt hier nog bovenop: naast de aanpassing die je al kon merken in de gestorte bedragen, komt er in juli dus nog eens 2% (buiten index) bij de IVT.

Als persoon met een handicap hoef je zelf niets te doen, het bedrag van je IVT wordt automatisch verhoogd.

Om welke bedragen gaat het?

Het bedrag dat maximaal kan toegekend worden hangt af van je gezinscategorie.

  • Voor categorie A bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag per jaar 8.037,57€
  • Voor categorie B bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag per jaar 12.056,35€
  • Voor categorie C bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag per jaar 16.293,41€

De nieuwe maximumbedragen en de aangepaste simulator werden gepubliceerd op onze website

Is er ook een stijging van de categorievrijstellingen van de Integratietegemoetkoming (IT)?

Ja, de categorievrijstellingen zijn gekoppeld aan de bedragen van de IVT. Ook de barema’s voor de categorievrijstelling A, B en C voor de integratietegemoetkoming (IT) worden dus tot dezelfde bedragen verhoogd.

Is er ook een stijging van de vrijstelling van de inkomsten van de partner voor de IVT?

Ja. Deze bedraagt 50% van het barema van categorie A van de IVT. Het maximumbedrag voor die vrijstelling wordt dus €4018,79.

Wettelijke basis:

De wet over het generatiepact van 23 december 2005 voorziet in een welvaartsaanpassingsmechanisme voor socialezekerheidsuitkeringen. Er is een gelijkaardig mechanisme voor wie sociale bijstand ontvangt (zoals onze tegemoetkomingen voor personen met een handicap) , om te vermijden dat er een kloof ontstaat met wie recht heeft op een uitkering uit de sociale zekerheid (bijv. werkloosheidsuitkering).

In het kader van de verdeling van de welvaartsenveloppe hebben de sociale partners op 19 april 2021 een unaniem advies over de verhoging van de sociale uitkeringen overgemaakt aan de regering en deze heeft zich geëngageerd om het unaniem advies van de sociale partners zo snel mogelijk uit te voeren. Dit advies voorziet in een welvaartsaanpassing van 2 % van de inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een handicap op 1 juli 2021.