Toegang tot My Handicap aanvragen voor vzw’s die belangen van personen met een handicap verdedigen

19 oktober 2020

Tot voor kort was de professionele toegang tot My Handicap strikt voorbehouden voor aangeduide medewerkers van gemeentes, OCMW’s en ziekenfondsen. Deze professionals kunnen met hun eigen identiteitskaart of Itsme-profiel inloggen in het dossier van de persoon met een handicap om een aanvraag in te dienen of op te volgen.

Wie in andere instellingen hetzelfde wou doen voor personen met een handicap had hiervoor steeds de identiteitskaart van de persoon met een handicap nodig of een volmacht.

Voor welke instellingen is een toegang voortaan mogelijk?

De gegevensbeschermingsautoriteit heeft nu toegezegd dat we een toegang mogen verstrekken aan andere types instellingen onder bepaalde voorwaarden. Zo kunnen ook aangeduide personen van vzw’s met hun eigen identiteitskaart of Itsme-profiel dossiers van hun eigen leden opvolgen en aanvragen voor hen doen. Dit voorkomt heel wat administratieve rompslomp en valoriseert ook het belang dat wij hechten aan de dagelijkse inzet van vzw’s voor personen met een handicap!

Dit zijn de voorwaarden :

  • Alleen vzw’s met uitdrukkelijke opdracht de verdediging van de belangen van personen met een handicap: dus statuten moeten toegevoegd worden aan de aanvraag
  • Verenigingen mogen enkel persoonsgegevens van hun eigen leden kunnen verwerken
  • Leden moeten daartoe hun geïnformeerde toestemming hebben verleend in de zin van artikel 7 van de Verordening (EU) 2016/679: de verenigingen in kwestie moeten vanwege de betrokken leden wel vooraf een geïnformeerde toestemming bekomen voor wat betreft het raadplegen van hun persoonsgegevens door middel van de toepassing My Handicap
  • De verenigingen dragen er zelf de verantwoordelijkheid voor om de toepassing “My Handicap” uitsluitend in die omstandigheden te gebruiken
  • Alle sociale hulpverleners met toegang tot “My Handicap” zijn contractueel door het beroepsgeheim gebonden
  • Binnen de vzw moet de toegang beperkt worden tot de personen met functies die instaan voor het verlenen van bijstand aan de betrokken persoon met een handicap. De identiteit van de sociale hulpverleners moet vermeld worden op een lijst die jaarlijks aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid moet worden bezorgd
  • Deze verenigingen moeten rekening houden met de minimale veiligheidsnormen zoals bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  • Er moet een functionaris voor gegevensbescherming worden aangesteld bij elke vereniging
  • Hij ziet toe op het loggen van de toegang tot My Handicap. Hij staat in voor steekproefsgewijze controles van de gegrondheid van de raadplegingen (de vereniging is zelf verantwoordelijk om het gebruik van de toepassing “My Handicap” te beperken tot het raadplegen van persoonsgegevens van haar eigen leden die daartoe hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven)
Hoe krijg je toegang tot My Handicap?

Wil je graag zo’n “specifieke toegangsrol” laten aanmaken in My Handicap?

Stuur dan een verzoek tot toegang via het online contactformulier. Voeg zeker de statuten van de vzw toe in bijlage. Zo weten we of je aanvraag goed kunnen keuren.

Vermeld ook de naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de vzw. We zullen dan contact opnemen om jullie meer informatie te geven over de organisatorische en technische aspecten van de toegang tot My Handicap.