Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap

19 oktober 2020

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

De NHRPH is samengesteld uit twintig leden die speciaal bevoegd zijn wegens hun deelneming aan de activiteiten van organisaties die betrokken zijn bij het verdedigen van de rechten van personen met een handicap of wegens hun sociale of wetenschappelijke activiteiten en expertise. De mandaten van de leden van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap zullen weldra worden hernieuwd.

De leden van de NHRPH worden benoemd door de Koning, op voordracht van de minister bevoegd voor personen met een handicap. Hun mandaat duurt zes jaar en is hernieuwbaar. De taal- en genderpariteit zijn gewaarborgd. De voorzitter en de ondervoorzitters worden uit de leden van de NHRPH benoemd door de Koning, op voordracht van de minister bevoegd voor personen met een handicap.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 1 december 2020 per mail naar het secretariaat van de NHRPH worden gestuurd op het adres info@ph.belgium.be. Elke kandidatuur moet gestaafd worden in een inleidend document waarin de representativiteit van de kandidaat voor de sector van de personen met een handicap nader wordt omschreven. Verwacht wordt dat elk lid gedurende zijn mandaat de nodige tijd zal kunnen vrijmaken om deel te nemen aan de vergaderingen en aan de voorbereiding ervan (plenaire vergaderingen, werkgroepen, externe vertegenwoordigingen en deelnames). Een vergoeding is voorzien.

Je vindt meer informatie in het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2020