Wetswijziging om overgang van bijkomende kinderbijslag naar tegemoetkomingen voor volwassenen automatisch op te starten

10 april 2020

In het Belgisch Staatsblad werd op 6 april een wetswijziging gepubliceerd die betrekking heeft op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Het doel van de aanpassing is om voor kinderen die gerechtigd zijn op bijkomende kinderbijslag tot de leeftijd van 21 jaar automatisch de procedure voor het bekomen van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming op te starten, ook als ze hier zelf geen aanvraag voor hebben ingediend. Zo maken we het hen makkelijker om deze rechten op te nemen.

We zullen hen hiervan per post verwittigen en vragen om bijkomende inlichtingen. De aanvraagprocedure kan worden beëindigd met een schriftelijk antwoord waarin de persoon kenbaar maakt dat hij wenst af te zien van het opstarten van dit onderzoek. Deze wet moet uiterlijk op 01/01/2021 in werking treden.

Dit verandert er op wetgevend gebied:

In het Koninklijk Besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, laatst gewijzigd bij de wet van 7 april 2019, wordt een artikel 3/1 ingevoegd:

“Art. 3/1. In afwijking van artikel 3 wordt de persoon die tot de leeftijd van eenentwintig jaar recht heeft op de zorgtoeslag bedoeld in artikel 16 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of op een bijslag voor kinderen met een beperking bedoeld in de artikelen 21 en 22 in het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 23 april 2018 betreffende de gezinsbijslagen of op de maandelijkse toeslag ten gunste van de rechtgevende kinderen met een handicap bedoeld in artikel 16 van het decreet van het Waalse Gewest van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen (de verhoging van de kinderbijslag), of op de toeslag op basis van de zelfredzaamheidsgraad van het kind of de ernst van de gevolgen van de aandoening van het kind bedoeld in artikel 12 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag, geacht op de leeftijd van eenentwintig jaar een aanvraag om tegemoetkoming te hebben ingediend.

Hiertoe brengt de Dienst in voorkomend geval de persoon schriftelijk op de hoogte dat het onderzoek naar het recht op een tegemoetkoming wordt opgestart. De Dienst nodigt de persoon uit om aanvullende inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor het onderzoek van de aanvraag.

De persoon heeft het recht om met een schriftelijk antwoord af te zien van het opstarten van het onderzoek.”

Meer info vind je in het Belgisch Staatsblad