[NEWS] Vrijstelling voor presentiegelden om personen met een handicap aan te moedigen deel te nemen aan het publieke en politieke leven 

Laatst bijgewerkt: 29/05/2024

Op 27 mei werd een nieuw Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om drempels weg te nemen voor personen met een handicap om deel te nemen aan het maatschappelijke en politieke leven.  Door dit KB kunnen ze deelnemen aan verschillende raden en politieke organen of adviesorganen zonder dat dit een impact heeft op hun tegemoetkomingen voor personen met een handicap.  

Het KB regelt de vrijstelling van presentiegelden bij de berekening van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap die deel uitmaken van de volgende raden:  

  • gemeenteraad  
  • provincieraad  
  • raad voor maatschappelijk welzijn  
  • adviesorgaan dat opgericht werd bij wet, decreet, ordonnantie, verordening, of besluit - met inbegrip van besluiten genomen door bovenstaande raden  

Het kan bijvoorbeeld gaan om een toegankelijkheidsraad van een gemeente, een ouderenadviesraad of een raad voor maatschappelijk welzijn.  

Met dit KB zet de federale regering een concrete stap in de richting van de implementatie van het verdrag van de Verenigde Naties. Artikel 29 daarvan bepaalt dat personen met een handicap het recht en de mogelijkheid moeten hebben om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen, en om deel te nemen aan de uitoefening van openbare functies en aangelegenheden. Juridische, fysieke, financiële en andere belemmeringen moeten worden weggenomen.  

 Wat is de impact van de vrijstelling van presentiegelden?  

De presentiegelden zijn een vergoeding voor leden van bepaalde raden voor hun deelname aan vergaderingen. Deze vergoedingen kunnen beschouwd worden als arbeidsinkomsten of diverse inkomsten afhankelijk van je situatie.  

 Onze tegemoetkomingen voor personen met een handicap zijn sociale bijstandsuitkeringen. Dat betekent dat je ze enkel kan krijgen als je andere inkomsten niet te hoog zijn. De nieuwe maatregel komt er om ervoor te zorgen dat de presentiegelden van raadsleden met een handicap niet worden meegerekend in het jaarlijks inkomen van henzelf of van hun huishouden bij de berekening van de tegemoetkoming.   

Dit koninklijk besluit kan dus een impact hebben op de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, waarvoor verschillende vrijstellingsdrempels zijn voorzien voor beroepsinkomsten en diverse inkomsten. Er moet echter worden opgemerkt dat de integratietegemoetkoming al zeer hoge vrijstellingen heeft voor beroepsinkomsten in vergelijking met de vrijstellingen voor de inkomensvervangende tegemoetkoming. De effecten van dit Koninklijk Besluit zullen dus vooral zichtbaar zijn op de inkomensvervangende tegemoetkoming.  

Wanneer zal dit KB van kracht zijn?  

We houden rekening met deze nieuwe regelgeving voor je inkomsten sinds 1 januari 2024.   

Dit wil zeggen dat we bij de ambtshalve herzieningen op het einde van het jaar, je recht op tegemoetkomingen zullen herberekenen zonder rekening te houden met het bedrag aan presentiegelden, op voorwaarde dat je inkomsten met 20% gedaald of gestegen zijn.  Ook bij nieuwe aanvragen zullen we rekening houden met het nieuwe KB.   

Moet ik zelf iets doen?  

Helaas kunnen we op basis van je fiscale informatie die we krijgen van de FOD Financiën niet zien welke inkomsten presentiegelden zijn. Je moet ons dus zelf via het contactformulier laten weten dat bepaalde inkomsten uit presentiegelden komen. Voeg een document toe dat jouw benoeming/deelname in de raad in kwestie certificeert. De vergoedingen voor bestuurders worden vermeld in de statuten van het bedrijf of in de wetgeving waarin ze zijn vastgelegd.  

In de toekomst zal het intakeformulier in My Handicap aangepast worden zodat je deze inkomsten bij je aanvraag of vraag om herziening meteen kan ingeven.  

Mocht je vragen hebben over de impact van dit KB op jouw tegemoetkoming, dan kan je terecht op een zitdag van onze maatschappelijk assistenten: Hulp in de buurt   

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven