Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Wijziging Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) vanaf 1 januari 2017

Ben je ouder dan 65, hulpbehoevend en heb je een laag inkomen? Dan heb je wellicht een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) of wens je hiervoor een aanvraag in te dienen.

Tot eind 2016 werd de THAB voor alle Belgen verstrekt door de FOD Sociale Zekerheid. Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Op termijn zullen ook de Duitstalige Gemeenschap en het Waals gewest de THAB-dossiers voor hun grondgebied overnemen, maar daarvoor is nog geen timing vastgesteld.

Lees meer over alle wijzingen van de THAB (.pdf)

Woon je in Vlaanderen?

Wie in 2016 al een THAB ontving van de FOD en in Vlaanderen blijft wonen, hoeft verder niets te doen. Je dossier wordt automatisch overgezet naar je zorgkas.

Wie een nieuwe aanvraag THAB indient, moet voortaan contact opnemen met zijn zorgkas in plaats van met de FOD.

Meer info: www.vlaamsesocialebescherming.be

Woon je in Wallonië of Brussel?

Dan blijft de FOD dus verder jouw dossier en THAB-aanvragen beheren. Je hoeft verder niets te doen. Enkel als je verhuist naar Vlaanderen, moet je contact opnemen met je zorgkas.

Verhuis je?

Als je verhuist vanuit Vlaanderen naar Wallonië of Brussel en heb je een THAB of is je aanvraag hiervoor in behandeling? Dan moet je binnen de 3 maanden contact opnemen met de FOD om je dossier over te zetten.

Verhuis je vanuit Wallonië of Brussel naar Vlaanderen en heb je een THAB of is je aanvraag hiervoor in behandeling? Dan moet je binnen de 3 maanden contact opnemen met je zorgkas om je dossier over te zetten.

De overige informatie op deze pagina is enkel geldig voor wie in brussel of wallonie woont.

Voorwaarden

Woon je in Brussel of Wallonië? Dan kan je nog steeds een THAB aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid.

De voorwaarden blijven ongewijzigd:

 • Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan je ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen.
 • Je handicap moet erkend worden door onze artsen. Je moet minstens  7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid, m.a.w. de invloed van je handicap op je dagelijkse leven.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Je kan ook een tegemoetkoming krijgen als je als vreemdeling bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
 • Om recht te hebben op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden mag je inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden.

Uitzonderingen

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders, dan kan je een tegemoetkoming krijgen als je permanent en daadwerkelijk in België verblijft en je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • je bent afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie
 • je bent afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en je bent aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of je bent student
 • je bent staatloos
 • je bent vluchteling
 • je bent de echtgenoot van, woont wettelijk samen met of bent een gezinslid van één van de bovenstaande personen
 • je hebt tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen

Een gezinslid betekent een minderjarig kind, meerderjarig kind, vader, moeder, schoonvader of schoonmoeder; die ten laste is wat gezondheidszorgen betreft en onder hetzelfde dak woont.

Voor je een aanvraag indient voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, controleer eerst of je in aanmerking komt voor de volgende zaken:

 • rustpensioen of een overlevingspensioen
 • inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan een aanvulling zijn op dat pensioen en/of de IGO.

Zelfredzaamheid

Om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten. Specifiek zal onze arts evalueren welke moeilijkheden je ondervindt bij het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • je verplaatsen
 • eten bereiden en eten nuttigen
 • je verzorgen en aankleden
 • je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen

Per criterium kan je maximum 3 punten krijgen:

 • 0 punten = geen moeilijkheden
 • 1 punt = weinig moeilijkheden
 • 2 punten = grote moeilijkheden
 • 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen

Aan de hand van deze criteria wordt beslist tot welke categorie je behoort. Je moet minstens 7 punten hebben om recht te hebben op een tegemoetkoming.

Inkomen

Als het totale inkomen van je huishouden (inkomen van je partner, inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens) een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van je tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag van de tegemoetkoming.

Bedrag

Als je minstens 7 punten hebt voor zelfredzaamheid, kan je recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Het maximumbedrag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Simulatie

Je kan zelf inschatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben aan de hand van onze simulatietool "bedrag". Als je de wetgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo evident om de simulatie zelf uit te voeren. Neem dan zeker contact op met een sociaal werker van je stad, gemeente, OCMW of ziekenfonds. Zij kunnen je hierbij helpen. Of neem contact op met onze maatschappelijk assistenten.

Start de simulatietool 'Bedrag THAB' (.xls)

Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen voor de inkomensvervangende tegemoetkoming? Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "procedure voor erkenning".

Woon je in Vlaanderen?

OPGELET: Vanaf 1 januari 2017 kan wie in Vlaanderen woont geen aanvraag THAB meer indienen bij de FOD Sociale Zekerheid. Gelieve hiervoor contact op te nemen met je zorgkas.

Meer informatie vindt u op www.vlaamsesocialebescherming.be.

Woon je in Brussel of Wallonië?

Klik dan op onderstaande knop om een aanvraag THAB in te dienen bij de FOD Sociale Zekerheid.

Gevolgen 6de staatshervorming

Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen.

Op termijn zullen ook de Duitstalige Gemeenschap en het Waals gewest de THAB-dossiers voor hun grondgebied overnemen, maar daarvoor is nog geen timing vastgesteld.

Lees meer over de regionalisering van de THAB.

Vlaanderen is zorgBrusselWalloniëDuitstalige gemeenschap