Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Ben je minstens 21 jaar oud en jonger dan 65 en kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar kan je maar 1/3 of minder verdienen dan  wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen?

Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Voorwaarden

 • Voor een inkomensvervangende tegemoetkoming moet je minstens  21 jaar zijn. Je kan de tegemoetkoming aanvragen vanaf je 20e verjaardag.

  Uitzonderingen:
  Je komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als je jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd of gehuwd geweest bent;
  • een kind ten laste hebt;
  • een handicap gekregen hebt  na het wegvallen van het recht op kinderbijslag (voorbeeld: Een persoon van 18 jaar gaat werken, hij krijgt geen kinderbijslag meer. Hij wordt slachtoffer van een verkeersongeval en heeft daardoor een handicap.).
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister

  Uitzondering:
  Je komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat je permanent en daadwerkelijk in België verblijft en je voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • je bent afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie;
  • je bent afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en je bent aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of je bent student;
  • je bent staatloos;
  • je bent vluchteling;
  • je bent de echtgenoot van, woont wettelijk samen met of bent een gezinslid van één van de bovenstaande personen;
  • je hebt tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen.
  Een gezinslid betekent een minderjarig kind, meerderjarig kind, vader, moeder, schoonvader of schoonmoeder; die ten laste is wat gezondheidszorgen betreft en onder hetzelfde dak woont.
 • Je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
  Als de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ingaat vanaf 1 juli 2018 (dus voor aanvragen vanaf 1 juni 2018) moet men minimum 10 jaar (waaronder een ononderbroken periode van minstens 5 jaar) zijn werkelijke verblijfsplaats in België gehad hebben. De registratie van de hoofdverblijfplaats in het Rijksregister geldt hierbij als referentie.
 • Je handicap moet erkend worden door onze artsen. Je verdienvermogen moet beperkt zijn tot 1/3 of minder van wat een gezond persoon door te werken op de gewone arbeidsmarkt kan verdienen.
 • Om recht te hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming mag je inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden.

Bedrag

Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is in eerste instantie afhankelijk van je gezinscategorie. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

We delen de gezinssituatie op in 3 categorieën (A, B en C). Met elke categorie komt een maximumbedrag overeen.

Je gezinssituatie Je categorie
Je woont samen met familieleden (bloed- en aanverwanten)
 • in de 1ste graad: ouders, kinderen, schoonouders, schoonzoons, schoondochters, kinderen van uw partner,…
 • in de 2de graad: grootouders, kleinkinderen, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, grootouders of kleinkinderen van uw partner,…
 • in de 3de graad: nonkels, tantes, neven, nichten, overgrootouders, achterkleinkinderen, overgrootouders of achterkleinkinderen van uw partner, neven en nichten van uw partner, tantes en nonkels van uw partner,…
A
Je woont in een aangepaste voorziening of instelling maar je behoudt je domicilie bij familieleden in de 1ste, 2de of 3de graad A voor de eerste 3 maanden, dan B
Je leeft alleen B
Je woont in een aangepaste voorziening of instelling waar je ook gedomicilieerd bent B
Je woont samen (zelfde domicilie-adres) met iemand waarmee je niet-verwant bent in 1ste, 2de of 3de graad C
Je hebt een kind van minder dan 25 jaar ten laste waarvoor je kinderbijslag ontvangt, onderhoudsgeld ontvangt of onderhoudsgeld betaalt C
Je hebt co-ouderschap voor een kind C
Je woont in een aangepaste voorziening of instelling maar je behoudt je domicilie bij je partner C

Als het totale inkomen van je huishouden (inkomen van je partner, inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens) een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van je tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag van de tegemoetkoming.

Enkel het belastbaar inkomen komt in aanmerking. Als je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, maar je inkomen hiervan niet verrekend wordt in je belastingen, dan houden we daar geen rekening mee. We kijken naar je inkomen van 1 à 2 jaar geleden. Dat bedrag vind je terug op het aanslagbiljet van je belastingen. Als het inkomen van je huishouden met minstens 20 % gewijzigd is in de 2 jaren die je aanvraag voorafgaan, dan houden we rekening met de inkomsten van 1 jaar geleden.

Simulatie

Je kan zelf inschatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben aan de hand van onze simulatietool "bedrag". Als je de wetgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo evident om de simulatie zelf uit te voeren. Neem dan zeker contact op met een sociaal werker van je stad, gemeente, OCMW of ziekenfonds. Zij kunnen je hierbij helpen. Of neem contact op met onze maatschappelijk assistenten.

Start de simulatietool 'Bedrag IVT/IT' (.xls)

Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen voor de inkomensvervangende tegemoetkoming? Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "procedure voor erkenning".