Wonen en gezin

Het bedrag van je tegemoetkoming is onder andere afhankelijk van je gezinssituatie. Wij delen de gezinssituatie op in 3 categorieën (A, B en C).

Je gezinssituatie Je categorie
Je woont samen met familieleden (bloed- en aanverwanten)
  • in de 1ste graad: ouders, kinderen, schoonouders, schoonzoons, schoondochters, kinderen van uw partner,…
  • in de 2de graad: grootouders, kleinkinderen, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, grootouders of kleinkinderen van uw partner,…
  • in de 3de graad: nonkels, tantes, neven, nichten, overgrootouders, achterkleinkinderen, overgrootouders of achterkleinkinderen van uw partner, neven en nichten van uw partner, tantes en nonkels van uw partner,…
A
Je woont in een aangepaste voorziening of instelling maar je behoudt je domicilie bij familieleden in de 1ste, 2de of 3de graad A voor de eerste 3 maanden, dan B
Je leeft alleen B
Je woont in een aangepaste voorziening of instelling waar je ook gedomicilieerd bent B
Je woont samen (zelfde domicilie-adres) met iemand waarmee je niet-verwant bent in 1e, 2e of 3e graad en die niet je partner is C
Je hebt een partner (huwelijk, feitelijk of samenwonend) C
Je hebt een kind van minder dan 25 jaar ten laste waarvoor je kinderbijslag ontvangt, onderhoudsgeld ontvangt of onderhoudsgeld betaalt C
Je hebt co-ouderschap voor een kind C
Je woont in een aangepaste voorziening of instelling maar je behoudt je domicilie bij je partner C
  • Als je burgerlijke staat bij de gemeente wijzigt (je huwt, je scheidt uit de echt, je partner overlijdt,…), dan worden wij automatisch op de hoogte gebracht en gaan we na of dit een impact heeft op je tegemoetkoming. Je moet dus niets doen.
  • Als je gezinssituatie wijzigt zonder wijziging van je burgerlijke staat (bijvoorbeeld je echtgenoot gaat ergens anders wonen, maar je blijft getrouwd / je gaat feitelijk of wettelijk samenwonen met iemand die al dan niet je partner is), moet je ons contacteren of een sociaal werker in de buurt zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
  • Als je verhuist en je deelt dat aan de gemeente mee, dan worden wij via het Rijksregister automatisch op de hoogte gebracht van je verhuizing. Je moet het ons dus niet melden.
  • Woon je in Vlaanderen? Sinds 1 januari 2017 zijn de THAB-dossiers van wie in Vlaanderen woont overgenomen door je zorgkas (gelinkt aan je ziekenfonds) of door de Vlaamse Zorgkas in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. Administratieve wijzigingen (bijv. adreswijziging, schenking of verkoop eigendom,…) hoef je dus niet langer aan de FOD Sociale Zekerheid te melden, maar wel aan je zorgkas. Meer info: www.vlaamsesocialebescherming.be
  • Woon je in Wallonië of Brussel? Dan moet je een schenking of verkoop van een eigendom nog steeds melden aan de FOD. Als je een eigendom wegschenkt of verkoopt en je ontvangt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB), moet je ons dat binnen de drie maanden volgend op de schenking of de verkoop meedelen. Wij houden met deze schenking of verkoop rekening bij de herberekening van je tegemoetkoming. Wacht je langer dan drie maanden om de schenking of verkoop aan ons mee te delen en als blijkt dat je tegemoetkoming verminderd moet worden, dan zullen we het verschil tussen de oude tegemoetkoming en je verminderde tegemoetkoming terugvorderen.
  • Als je naar de gevangenis gaat of opgenomen wordt in een instelling van sociaal verweer, dan wordt de betaling van je tegemoetkoming stopgezet.
  • Als je in een instelling verblijft en de kosten van je verblijf betaald worden door de overheid, een openbare dienst of een socialezekerheidsinstelling, dan wordt de integratietegemoetkoming tijdens je verblijf verminderd met 28%. Dit is het geval als je zowel overdag als 's nachts in de instelling verblijft, je niet geplaatst bent in een gezin en je voor minstens drie opeenvolgende maanden in de instelling verblijft.