Niet akkoord met onze beslissing

Nadat wij een beslissing over je aanvraag hebben genomen, krijg je een brief van ons. Hierin staat uitgelegd op welke maatregelen je wel of niet recht hebt.

Als je vindt dat wij een verkeerde beslissing hebben genomen, kan je onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) een heroverweging vragen. Dit betekent dat wij zullen nagaan of er een nieuwe beslissing kan genomen worden. Je moet de heroverweging aanvragen binnen de 3 maanden nadat je onze brief hebt gekregen waarin staat uitgelegd op welke maatregelen je wel of niet recht hebt.

Opgelet

Voor kinderen is er nooit een heroverweging mogelijk. Als je niet akkoord gaat met de beslissing, dien je een nieuwe aanvraag in bij het kinderbijslagfonds.

Wat zijn de voorwaarden om een heroverweging aan te vragen?

Om een heroverweging aan te vragen, moet je aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. Je bent twee keer niet komen opdagen op de medische evaluatie en hebt hiervoor een geldig excuus.
 2. Je dossier werd beslist zonder een face-to-face gesprek met de arts van de FOD en je wenst toch nog door een arts gezien te worden. Dit kan enkel als je bewijsstukken (zoals bijv. medische verslagen) hebt waarmee je kan aantonen dat onze arts volgens jou bij zijn beslissing onvoldoende rekening hield met de beschikbare informatie uit je aanvraag.
 3. Je dossier werd afgesloten omdat je niet inging op onze vraag om medische informatie, maar je kan deze info toch nog binnenbrengen binnen 3 maanden na de beslissing.
 4. Er is een medische beslissing genomen waarvan je vindt dat deze niet correct is. Een verzoek om heroverweging moet in deze situatie:
  • steunen op een nieuwe elementen of op elementen die onvoldoende of onjuist in acht genomen werden.
  • gemotiveerd worden door een behandelende arts (zoals je huisarts).
  Stuur ons de nieuwe elementen en/of de medische verslagen die aantonen dat onze beslissing niet correct genomen is.
Opgelet

Namen wij een medische beslissing omtrent je zorgbudget voor ouderen? Vraag dan een heroverweging aan bij je zorgkas!

Hoe kan ik een heroverweging indienen?

Je moet de heroverweging aanvragen binnen de 3 maanden nadat je onze brief hebt gekregen waarin staat uitgelegd op welke maatregelen je wel of niet recht hebt.

Wat moet er in mijn vraag tot heroverweging staan?

 • een verwijzing naar de beslissing in kwestie
 • waarom je een heroverweging aanvraagt

Vraag je een heroverweging aan omdat onze beslissing niet correct genomen is?

Voeg ook onderstaande documenten toe:

 • de bewijsstukken die aantonen dat wij een foute beslissing hebben genomen
 • de feitelijke en juridische argumenten: vraag aan je behandelende arts (zoals je huisarts) om argumenten uit te schrijven waarom onze beslissing niet juist is. Deze argumenten moet je arts staven met medische verslagen.

De heroverweging moet schriftelijk aangevraagd worden via het contactformulier.

Indien je dit wenst, kan dit ook via een gewone brief:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

Hoe verloopt de heroverweging?

De heroverweging van een dossier hangt af van jouw specifieke situatie. We beschrijven hieronder voor jou de vier verschillende situaties waarin je een heroverweging kan aanvragen.

Situatie 1: Je bent twee keer niet komen opdagen op de medische evaluatie en hebt hiervoor een geldig excuus.

Wij nemen in deze situatie een beslissing op basis van de reeds ingestuurde documenten. Kan je ons binnen de 3 maanden na de beslissing een geldige reden voorleggen waarom je niet kon komen (bijv. opname in het ziekenhuis)? Dan zullen wij je dossier opnieuw onderzoeken en eventueel een nieuwe afspraak voor je vastleggen met een van onze artsen.

Situatie 2: Je dossier werd beslist zonder een face-to-face gesprek met de arts van de FOD en je wenst toch nog door een arts gezien te worden.

Wij zullen je uitnodigen in een van onze medische centra en een nieuwe beslissing nemen.

Situatie 3: Je dossier werd afgesloten omdat je niet inging op onze vraag om medische informatie, maar je kan deze info toch nog binnenbrengen binnen 3 maanden na de beslissing.

In sommige gevallen hebben we bijkomende informatie nodig om je aanvraag te behandelen. Als je ons de gevraagde documenten niet op tijd bezorgt, nemen wij een negatieve beslissing of hernemen wij de vorige beslissing. Je kan ons vragen om je dossier te heroverwegen als je de ontbrekende documenten toch nog opstuurt binnen de 3 maanden na de beslissing. Op basis van deze documenten bekijken wij of we een nieuwe beslissing zullen nemen.

Situatie 4: Er is een medische beslissing genomen waarvan je vindt dat deze niet correct is.

Een verzoek om heroverweging moet in deze situatie steunen op een nieuw element of op elementen die onvoldoende of onjuist in acht genomen werden.

Vraag aan je behandelende arts om argumenten uit te schrijven waarom onze beslissing niet juist is. Deze argumenten moet je arts staven met medische verslagen. Op basis van deze informatie en eventueel een nieuwe afspraak in een van onze medische centra zullen wij een nieuwe beslissing nemen.

Wat als je aanvraag niet heroverwogen kan worden?

Als wij beslissen om je aanvraag niet te laten heroverwegen, heb je enkel nog de mogelijkheid om onze beslissing aan te vechten voor de arbeidsrechtbank. Dit moet binnen de 3 maanden nadat je de beslissingsbrief ontvangen hebt. Hoe je beroep moet aantekenen, kan je terugvinden op de brief met onze beslissing.

Normaal gezien weet je tijdig of je dossier zal heroverwogen worden, zodat je nog voldoende tijd hebt om eventueel naar de rechtbank te stappen.

Wanneer je een heroverweging aanvraagt, wil dit niet zeggen dat de termijn om via de rechtbank beroep aan te tekenen langer wordt. Hiervoor heb je 3 maanden de tijd nadat je onze brief hebt gekregen met onze beslissing over je tegemoetkoming.